Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Niezatarte znamię Chrztu świętego

KS. BP PIOTR GREGER BISKUP POMOCNICZY DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

Przy oka­zji reflek­sji nad sakra­men­tem Chrztu świę­te­go, rozu­mia­nym jako znak zbaw­czej inge­ren­cji Boga w życie czło­wie­ka, war­to spoj­rzeć na to wyda­rze­nie jak na moment, od któ­re­go wszyst­ko się w życiu wia­ry zaczy­na. To jest moment klu­czo­wy, któ­ry decy­du­je o naszej toż­sa­mo­ści, jest to fakt nie­od­wra­cal­ny ze wzglę­du na swo­je skut­ki i wyzna­cza­ją­cy jed­no­cze­śnie wła­ści­wy sobie kie­ru­nek życia ziem­skie­go, aż po dzień przej­ścia z tego świa­ta do wiecz­no­ści. Życie ze świa­do­mo­ścią bycia uczniem Chry­stu­sa nie jest tyl­ko pew­nym „dodat­kiem” do cało­ści, ale ozna­cza cał­ko­wi­tą zmia­nę mojej egzy­sten­cji. Sakra­ment Chrztu, jako sku­tek, wyci­ska we wnę­trzu czło­wie­ka nie­za­tar­te zna­mię – Bożą pie­częć, któ­ra nigdy i przez niko­go nie może zostać wyma­za­na. Czło­wiek raz ochrzczo­ny otrzy­mu­je od Boga znak przy­na­leż­no­ści do gro­na uczniów Chry­stu­sa two­rzą­cych Jego Kościół, otrzy­mu­je to ducho­we zna­mię na wie­ki! Dla­te­go sakra­ment Chrztu przyj­mu­je­my tyl­ko raz w życiu i nie wol­no go powta­rzać. Sakra­ment Chrztu jest wyda­rze­niem jed­no­ra­zo­wym, nie­po­wta­rzal­nym i nie­odwo­łal­nym. Nie­za­tar­te zna­mię to coś w rodza­ju ducho­wej bli­zny „wypa­lo­nej” mocą Ducha Świę­te­go w duszy czło­wie­ka. Ta Boża pie­częć jest nam dana na zawsze jako sku­tek przy­ję­te­go sakra­men­tu Chrztu świę­te­go; czło­wiek nie może się jej pozbyć, nawet wte­dy, gdy­by tego bar­dzo zapra­gnął. Czło­wiek raz ochrzczo­ny na wie­ki jest chrze­ści­ja­ni­nem!

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w kapli­cy św. sio­stry Fau­sty­ny w sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia pod­czas Mszy św. dla cho­rych, trans­mi­to­wa­nej przez TVP1, 10 I 2016 r.