Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ANI ŻADNEJ RZECZY…”

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Treść dzie­sią­te­go przy­ka­za­nia wzmac­nia i kom­ple­tu­je to, co zawar­te jest w przy­ka­za­niu dzie­wią­tym. Zaka­zu­je ono pożą­da­nia dóbr nale­żą­cych do innych ludzi, gdyż tego rodza­ju pożą­dli­wość jest źró­dłem kra­dzie­ży, gwał­tów, pro­wa­dzi do nie­spra­wie­dli­wo­ści i łama­nia praw ludz­kich. Ostat­nie przy­ka­za­nie Deka­lo­gu nie odno­si się − jak dzie­więć poprzed­nich − do czyn­no­ści, ale do posta­wy ducho­wej czło­wie­ka. Bliź­nie­mu moż­na zazdro­ścić dosłow­nie wszyst­kie­go: zdro­wia, zdol­no­ści, śro­do­wi­ska, w któ­rym się uro­dził i wycho­wał, współ­mał­żon­ka, uda­nych dzie­ci, tem­pe­ra­men­tu, zawo­du, takich czy innych suk­ce­sów, nawet czy­nie­nia dobra. Dzie­sią­te przy­ka­za­nie zaka­zu­je chci­wo­ści i pra­gnie­nia przy­własz­cza­nia sobie bez umia­ru dóbr ziem­skich. Zabra­nia zachłan­no­ści, zro­dzo­nej z pozba­wio­nej mia­ry żądzy bogactw i potę­gi. Zaka­zu­je tak­że pra­gnie­nia popeł­nia­nia nie­spra­wie­dli­wo­ści, jaka mogła­by przy­nieść szko­dę bliź­nie­mu w jego dobrach docze­snych. (…) Chrze­ści­ja­nin powi­nien być czuj­ny, a pożą­dli­wość może prze­zwy­cię­żyć tyl­ko wte­dy, gdy pozwo­li pro­wa­dzić się Ducho­wi Świę­te­mu.

Frag­ment kate­che­zy wygło­szo­nej w ramach przy­go­to­wań do 1050. rocz­ni­cy Chrztu Pol­ski w kate­drze poznań­skiej, 10 I 2016 r.