Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:
Ne 8,1–4a.5–6.8–10; 1 Kor 12,12–30; Łk 1,1–4;4,14–21

SŁOWA PISMA SPEŁNIŁY SIĘ NA CHRYSTUSIE

Jean-Auguste Dominique Ingres, Jezus wśród uczonych w Prawie, (1780–1867)

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł  przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli.
ROZWAŻANIE
Św. Łukasz Ewangelista podjął zadanie opowiedzenia o zdarzeniach związanych z życiem Jezusa. Nie był pierwszym. Po cóż więc raz jeszcze opisuje już utrwalone na piśmie historie? Być może dlatego, że bada wszystko od początku, docierając do świadków tamtych zdarzeń. Na pewno, jak sam wyjaśnia, chce przekonać Teofila o prawdziwości Ewangelii. Ale nie napisał o najważniejszym – to Duch Boży wezwał go do tego zadania. Bo to jest zadanie, które na nowo podejmuje każde pokolenie. Każdy czas i każdy człowiek wymaga, by na nowo opowiedzieć mu historię Jezusa z Nazaretu tak, by wprowadzić go na drogę wiary. Kościół wciąż potrzebuje nowych „autorów” tej samej Ewangelii o Jezusie Zbawicielu. Im bardziej świat jest zagubiony, tym usilniej czeka na nowe słowo o Jezusie napisane życiem wiarygodnych świadków, którzy potrafią przekonać, że „słowa Pana są duchem i życiem”.

(rs)