Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

MIŁOSIERDZIE BOŻE NASZĄ NADZIEJĄ

JUBILEUSZE W KOŚCIELE

Fot. M. Pabis

Kościół Kato­lic­ki roz­po­czął tra­dy­cję Roku Świę­te­go wraz z pon­ty­fi­ka­tem Boni­fa­ce­go VIII w 1300 roku. Do rzym­skich bazy­lik św. Pio­tra i św. Paw­ła za Mura­mi przy­by­ło wów­czas aż 300 tysię­cy piel­grzy­mów. Papież ten zapro­po­no­wał cele­bra­cję Roku Jubi­le­uszo­we­go co 100 lat. Jed­nak stop­nio­wo zmniej­sza­no ten okres do 50 i 33 lat (wiek Chry­stu­sa), a od 1475 roku zaczę­to je orga­ni­zo­wać co 25 lat, by każ­de poko­le­nie mogło prze­żyć jubi­le­usz choć jeden raz. Rok Jubi­le­uszo­wy nie odbył się jedy­nie w 1800 roku, gdyż po śmier­ci Piu­sa VI w sierp­niu 1799 roku we fran­cu­skiej nie­wo­li, nowy papież Pius VII został wybra­ny dopie­ro w mar­cu 1800 roku, zaś do Rzy­mu mógł przy­być w lip­cu tego same­go roku. W XX wie­ku do zwy­kłych lat świę­tych doszły  jesz­cze jubi­le­usze nad­zwy­czaj­ne: w 1933 i 1983 roku, zwo­ła­ne z oka­zji 1900. i 1950. rocz­ni­cy odku­pie­nia. W sumie dotych­czas Rok Świę­ty obcho­dzo­no 28 razy (ostat­nio w 2000 r.), Jubi­le­usz Miło­sier­dzia jest więc 29. takim wyda­rze­niem w histo­rii Kościo­ła. Za pon­ty­fi­ka­tu Alek­san­dra VI powstał cere­mo­niał Roku Świę­te­go, prze­wi­du­ją­cy otwar­cie Drzwi Świę­tych (sym­bo­lu przej­ścia z grze­chu do łaski Bożej) w Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia w roku poprze­dza­ją­cym jubi­le­usz i zamknię­cie ich w uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go w roku nastę­pu­ją­cym po jubi­le­uszu. Po raz pierw­szy sta­ło się tak przy oka­zji Roku Świę­te­go 1500. Z drob­ny­mi popraw­ka­mi, wpro­wa­dzo­ny­mi w 1525 r., cere­mo­niał ten prze­trwał do cza­sów obec­nych.

Opr. na pod­sta­wie inf. KAI i Radia Waty­kań­skie­go

JUBILEUSZE ZWYCZAJNE
1300: Boni­fa­cy VIII
1350: Kle­mens VI
1390: ogło­szo­ny przez Urba­na
VI, prze­pro­wa­dzo­ny przez Boni­fa­ce­go IX
1400: Boni­fa­cy IX
1423: Mar­cin V
1450: Miko­łaj V
1475: ogło­szo­ny przez Paw­ła II, prze­pro­wa­dzo­ny przez Syk­stu­sa IV
1500: Alek­san­der VI
1525: Kle­mens VII
1550: ogło­szo­ny przez Paw­ła III, prze­pro­wa­dzo­ny przez Juliu­sza III
1575: Grze­gorz XIII
1600: Kle­mens VIII
1625: Urban VIII
1650: Inno­cen­ty X
1675: Kle­mens X
1700: roz­po­czę­ty przez Inno­cen­te­go
XII, zakoń­czo­ny przez Kle­men­sa XI
1725: Bene­dykt XIII
1750: Bene­dykt XIV
1775: ogło­szo­ny przez Kle­men­sa
XIV, prze­pro­wa­dzo­ny przez Piu­sa VI
1825: Leon XII
1875: Pius IX
1900: Leon XIII
1925: Pius XI
1933: Pius XI
1950: Pius XII
1975: Paweł VI
1983: Jan Paweł II
2000: Jan Paweł II
2015: Fran­ci­szek