Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

MIŁOSIERDZIE BOŻE NASZĄ NADZIEJĄ

MEDAL NA JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA

Z oka­zji Wiel­kie­go Jubi­le­uszu Miło­sier­dzia wło­ska men­ni­ca pań­stwo­wa przy­go­to­wa­ła na zamó­wie­nie Waty­ka­nu spe­cjal­ny medal. Edy­cja jest limi­to­wa­na, a każ­dy egzem­plarz posia­da wła­sny numer iden­ty­fi­ka­cyj­ny. Sto egzem­pla­rzy zosta­ło wybi­tych w zło­cie, a po trzy tysią­ce w sre­brze i w brą­zie. Powsta­ło tak­że dwie­ście tryp­ty­ków – po trzy meda­le, wybi­te w każ­dym z tych meta­li.
Na awer­sie meda­lu umiesz­czo­no herb papie­ski oraz łaciń­ski napis: Nad­zwy­czaj­ny Jubi­le­usz Miło­sier­dzia 2015 (Iubi­la­eum Extra­or­di­na­rium Mise­ri­cor­diae 2015). Na rewer­sie zaś poja­wił się frag­ment obra­zu Rem­brand­ta „Powrót syna mar­no­traw­ne­go”, któ­re­go ory­gi­nał znaj­du­je się w Muzeum Ermi­ta­żu w Peters­bur­gu. Na stro­nie tej znaj­du­je się tak­że napis po łaci­nie: „Jego miło­sier­dzie na wie­ki” (In aeter­num mise­ri­cor­dia eius). Auto­rem pro­jek­tu jest wło­ska artyst­ka Marian­ge­la Cri­sciot­ti. W Nad­zwy­czaj­nym Roku Świę­tym piel­grzy­mi z całe­go świa­ta będą odwie­dzać Wiecz­ne Mia­sto, by przejść przez Drzwi Świę­te w Bazy­li­ce Waty­kań­skiej. Gru­py zor­ga­ni­zo­wa­ne, a tak­że pąt­ni­cy indy­wi­du­al­ni reje­stru­ją się w rzym­skim biu­rze Roku Jubi­le­uszo­we­go i podą­ża­ją spe­cjal­nie wydzie­lo­nym piel­grzy­mim szla­kiem od Zam­ku Anio­ła do Bazy­li­ki św. Pio­tra.

HYMN ROKU MIŁOSIERDZIA

Na Rok Miło­sier­dzia został przy­go­to­wa­ny spe­cjal­ny hymn. Ma on for­mę lita­nii. Refren jest w języ­ku łaciń­skim i nawią­zu­je do wer­se­tu z Ewan­ge­lii św. Łuka­sza „Bądź­cie miło­sier­ni, jak Ojciec Wasz jest miło­sier­ny” (Łk 6,36). Poszcze­gól­ne zwrot­ki zosta­ły prze­tłu­ma­czo­ne na róż­ne języ­ki.
Auto­rem tek­stu jest o. Euge­nio Costa, wło­ski jezu­ita pra­cu­ją­cy w Kurii Gene­ral­nej Towa­rzy­stwa Jezu­so­we­go. Pierw­sza zwrot­ka poświę­co­na jest Bogu Ojcu, dru­ga Syno­wi Boże­mu, trze­cia Ducho­wi Świę­te­mu, a czwar­ta powta­rza wszyst­kie te tema­ty. – Cie­szy­my się, że ta pieśń przy­czy­ni się do zro­zu­mie­nia tajem­ni­cy miło­sier­dzia. Miło­sier­dzie to spra­wa fun­da­men­tal­na, bar­dzo sze­ro­ka, któ­rej Papież Fran­ci­szek poświę­ca tak wie­le uwa­gi. Celem śpie­wu litur­gicz­ne­go jest pomoc w zro­zu­mie­niu tego, w czym się uczest­ni­czy. Ten hymn może być wyko­rzy­sty­wa­ny np. pod­czas dłuż­szej pro­ce­sji wej­ścia – powie­dział o. Costa. Kom­po­zy­to­rem hym­nu jest Paul Inwo­od, die­ce­zjal­ny koor­dy­na­tor do spraw litur­gii i muzy­ki w bry­tyj­skiej Die­ce­zji Por­ts­mouth. Zaj­mu­je się on mię­dzy inny­mi popu­la­ry­zo­wa­niem pie­śni wspól­no­ty eku­me­nicz­nej z Taizé we Fran­cji.
POLSKIE TŁUMACZENIE HYMNU – MIŁOSIERNI JAK OJCIEC
[tłu­ma­cze­nie nie­ofi­cjal­ne]
Mise­ri­cor­des sicut Pater! (x 4)
1. Dzię­ki skła­daj­my Ojcu, ponie­waż
jest dobry
Stwo­rzył świat z mądro­ścią
Pro­wa­dzi swój lud przez histo­rię
Prze­ba­cza i przyj­mu­je swo­je
dzie­ci
Mise­ri­cor­des sicut Pater! (x 4)
2. Dzię­ki skła­daj­my Syno­wi, Świa­tło­ści
Naro­dów
Któ­ry uko­chał nas ser­cem z cia­ła
Od Nie­go otrzy­mu­je­my, Jemu
się powie­rza­my
Niech ser­ce otwie­ra się na głod­nych
i spra­gnio­nych
Mise­ri­cor­des sicut Pater! (x 4)
3. Wypra­szaj­my od Ducha sie­dem
świę­tych darów
Źró­dło wszel­kie­go dobra, Naj­słod­sze
Pocie­sze­nie
Przez Nie­go umoc­nie­ni, daje­my
pokrze­pie­nie
Miłość ma nadzie­ję i wszyst­ko
prze­trzy­ma
Mise­ri­cor­des sicut Pater! (x 4)
4. Boga wszel­kie­go poko­ju pro­si­my
o pokój
Zie­mia cze­ka na Ewan­ge­lię
o Kró­le­stwie
Łaska i radość temu, kto kocha
i prze­ba­cza
Będzie nie­bo nowe i zie­mia nowa
Mise­ri­cor­des sicut Pater! (x 4)
Mise­ri­cor­des sicut Pater! (x 4)