Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

MIŁOSIERDZIE BOŻE NASZĄ NADZIEJĄ

OJCIEC PIO NA ROK MIŁOSIERDZIA

Na proś­bę Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, w Roku Miło­sier­dzia w Bazy­li­ce św. Pio­tra w Waty­ka­nie zosta­ną wysta­wio­ne reli­kwie św. Ojca Pio. Urna z cia­łem Świę­te­go, któ­re­go czę­sto nazy­wa się Słu­gą Miło­sier­dzia, będzie wysta­wio­na w dniach 8–14 lute­go 2016 roku.

Docze­sne szcząt­ki św. Ojca Pio (Fot. Wiki­me­dia Com­mons)

Bra­cia Kapu­cy­ni odpo­wie­dzie­li pozy­tyw­nie na życze­nie papie­ża Fran­cisz­ka, aby reli­kwie naj­bar­dziej czczo­ne­go we Wło­szech świę­te­go kapu­cy­na były wysta­wio­ne w Bazy­li­ce św. Pio­tra w oko­li­cach Śro­dy Popiel­co­wej. Świę­ty Ojciec Pio jest jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych świę­tych Kościo­ła kato­lic­kie­go. Nale­żał do zako­nu kapu­cy­nów i był cha­ry­zma­tycz­nym spo­wied­ni­kiem oraz kie­row­ni­kiem ducho­wym. Do San Gio­van­ni Roton­do przy­by­wa­li tłum­nie ludzie z wie­lu kra­jów. Odwie­dza­ły go w klasz­to­rze zna­ne oso­bi­sto­ści: rodzi­ny kró­lew­skie, mężo­wie sta­nu, wyso­cy dostoj­ni­cy kościel­ni, ludzie kul­tu­ry i sztu­ki. Spo­tkał się z nim w mło­do­ści ks. Karol Woj­ty­ła. Póź­niej­szy Papież pro­sił styg­ma­ty­ka o cud uzdro­wie­nia dla prof. Wan­dy Pół­taw­skiej, a kie­dy się doko­nał, napi­sał list z podzię­ko­wa­niem. Bar­dzo wie­lu ludzi pod wpły­wem jego posłu­gi sakra­men­tal­nej i modli­twy cał­ko­wi­cie odmie­nia­ło swe życie. Ojciec Pio zmarł w opi­nii świę­to­ści w nocy 23 wrze­śnia 1968 r. w wie­ku 81 lat. Jan Paweł II beaty­fi­ko­wał go 2 maja 1999, a kano­ni­zo­wał 16 czerw­ca 2002 roku.

MODLITWA NA ROK MIŁOSIERDZIA

Panie Jezu Chry­ste,
Ty nauczy­łeś nas, aby­śmy byli miło­sier­ni, jak Ojciec nasz nie­bie­ski
i powie­dzia­łeś nam, że kto widzi Cie­bie, widzi tak­że i Jego.
Ukaż nam Two­je obli­cze, a będzie­my zba­wie­ni.
Twój wzrok pełen miło­ści uwol­nił Zache­usza oraz Mate­usza od nie­wo­li pie­nią­dza,
a nie­rząd­ni­cę i Mag­da­le­nę od szu­ka­nia szczę­ścia wyłącz­nie w rze­czach stwo­rzo­nych.
Wzrok ten spra­wił, że Piotr zapła­kał po zdra­dzie,
a żału­ją­cy Dobry Łotr usły­szał zapew­nie­nie o Raju.
Pozwól nam tak wysłu­chać słów, któ­re wypo­wie­dzia­łeś do Sama­ry­tan­ki, jak­byś je wypo­wie­dział do
każ­de­go z nas:
O, gdy­byś zna­ła dar Boży!
Ty, któ­ry jesteś Obli­czem widzial­nym Ojca nie­wi­dzial­ne­go,
Boga, któ­ry obja­wia swo­ją wszech­moc przede wszyst­kim przez prze­ba­cze­nie i miło­sier­dzie:
spraw, aby Kościół na świe­cie stał się widzial­nym obli­czem Cie­bie, swo­je­go Pana zmar­twych­wsta­łe­go
i uwiel­bio­ne­go.
Ty zechcia­łeś rów­nież, aby Twoi słu­dzy przy­bra­ni byli w sła­bość po to, aby mogli oka­zy­wać słusz­ne
współ­czu­cie tym, któ­rzy trwa­ją w nie­wie­dzy i błę­dzie:
niech każ­da oso­ba, któ­ra się do nich zwra­ca, czu­je się ocze­ki­wa­na, kocha­na oraz doświad­cza prze­ba­cze­nia
od Boga.
Poślij Two­je­go Ducha i uświęć wszyst­kich nas Jego namasz­cze­niem, aby Jubi­le­usz Miło­sier­dzia był
rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odno­wio­nym entu­zja­zmem mógł nieść dobrą nowi­nę ubo­gim,
gło­sić wol­ność więź­niom i uci­śnio­nym oraz przy­wra­cać wzrok nie­wi­do­mym.
Pro­si­my o to za wsta­wien­nic­twem Maryi, Mat­ki Miło­sier­dzia, Cie­bie, któ­ry z Ojcem i Duchem Świę­tym
żyjesz i kró­lu­jesz na wie­ki wie­ków. Amen.