Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

MIŁOSIERDZIE BOŻE NASZĄ NADZIEJĄ

PAPIEŻ POŚLE MISJONARZY MIŁOSIERDZIA

W Śro­dę Popiel­co­wą – 10 lute­go – Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek pośle na wszyst­kie kon­ty­nen­ty misjo­na­rzy miło­sier­dzia. Papież obda­rzy ich spe­cjal­ną misją prze­ba­cze­nia. Kapła­ni mają być żywym zna­kiem Ojca, przyj­mu­ją­ce­go wszyst­kich szu­ka­ją­cych Boże­go prze­ba­cze­nia.

Logo, zapro­jek­to­wa­ne przez sło­weń­skie­go jezu­itę o. Mar­ko Rup­ni­ka, przed­sta­wia Chry­stu­sa Dobre­go Paste­rza, nio­są­ce­go na ramio­nach nie owiecz­kę, ale czło­wie­ka. Jest to obraz Miło­sier­dzia Boga wzglę­dem zagu­bio­nej ludz­ko­ści, oka­za­ne­go przez wcie­le­nie Syna Boże­go i odku­pie­nie.

Ini­cja­ty­wa wpi­su­je się w obcho­dy ogło­szo­ne­go przez Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka Nad­zwy­czaj­ne­go Roku Świę­te­go Miło­sier­dzia Boże­go. Księ­ża zosta­ną roze­sła­ni przez Papie­ża w przy­pa­da­ją­cą w cza­sie jubi­le­uszu Śro­dę Popiel­co­wą. Pod­kre­śla się, że mają oni być „prze­ko­nu­ją­cy­mi gło­si­cie­la­mi miło­sier­dzia i zwia­stu­na­mi rado­ści prze­ba­cze­nia”. Jak infor­mu­je Radio Watykańskie, misjo­na­rze miło­sier­dzia, któ­rzy odpo­wie­dzie­li na apel Ojca Świę­te­go, zapro­sze­ni zosta­ną przez bisku­pów die­ce­zjal­nych w swo­ich kra­jach do ani­mo­wa­nia misji ludo­wych lub kon­kret­nych ini­cja­tyw zwią­za­nych z Jubi­le­uszem, ze szcze­gól­nym odnie­sie­niem do cele­bra­cji sakra­men­tu pojed­na­nia. Ojciec Świę­ty da im rów­nież wła­dzę odpusz­cza­nia grze­chów zastrze­żo­nych Sto­li­cy Apo­stol­skiej.
Sce­na uję­ta jest zna­mien­ną dla naj­star­szej sztu­ki chrześcijańskiej owal­ną aure­olą, zwa­ną man­dor­lą. Z jej boku umiesz­czo­ny jest napis: „MIŁOSIERNI JAK OJCIEC”. Sło­wa te sta­no­wią mot­to Roku Świę­te­go, zaczerp­nię­te ze słów Pana Jezu­sa: „Bądź­cie miło­sier­ni, jak Ojciec wasz jest miło­sier­ny” (Łk 6,36).
Pol­ski misjo­narz w Zambii (Fot. Archi­wum Sale­zjań­skie­go Wolon­ta­ria­tu Misyj­ne­go)