Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

MIŁOSIERDZIE BOŻE NASZĄ NADZIEJĄ

MIŁOSIERDZIE BĘDZIE ZAWSZE WIĘKSZE OD KAŻDEGO GRZECHU

Fot. L’Osservatore Roma­no

Potrze­bu­je­my nie­ustan­nie kon­tem­plo­wać tę tajem­ni­cę miło­sier­dzia. Jest ona dla nas źró­dłem rado­ści, uko­je­nia i poko­ju. Jest warun­kiem nasze­go zba­wie­nia. Miło­sier­dzie: to jest sło­wo, które obja­wia Prze­naj­święt­szą Trójcę. Miło­sier­dzie to naj­wyż­szy i osta­tecz­ny akt, w któ­rym Bóg wycho­dzi nam na spo­tka­nie. Miło­sier­dzie: jest pod­sta­wo­wym pra­wem, które miesz­ka w ser­cu każ­de­go czło­wie­ka, gdy patrzy on szcze­ry­mi ocza­mi na swo­je­go bra­ta, którego spo­ty­ka na dro­dze życia. Miło­sier­dzie: to dro­ga, która łączy Boga z czło­wie­kiem, ponie­waż otwie­ra ser­ce na nadzie­ję bycia kocha­nym na zawsze, pomi­mo ogra­ni­czeń nasze­go grze­chu.
Na ogrom grze­chu Bóg odpo­wia­da peł­nią prze­ba­cze­nia. Miło­sier­dzie będzie zawsze więk­sze od każ­de­go grze­chu i nikt nie może ogra­ni­czyć miło­ści Boga, który prze­ba­cza.
„Wła­ści­we Bogu jest sto­so­wa­nie miło­sier­dzia i w tym naj­wy­raź­niej wyra­ża się jego wszech­moc”. Sło­wa św. Toma­sza z Akwi­nu poka­zu­ją, że miło­sier­dzie Boże nie jest zna­kiem sła­bo­ści, lecz prze­ja­wem wszech­mo­cy Boga. Z tego też powo­du litur­gia w jed­nej ze swo­ich naj­star­szych kolekt przy­wo­łu­je nastę­pu­ją­ce sło­wa modli­twy: „Boże, Ty przez prze­ba­cze­nie i litość naj­peł­niej oka­zu­jesz swo­ją wszech­moc”. Bóg zawsze będzie w ludz­kiej histo­rii jako Ten, który jest obec­ny, bli­ski, opatrz­no­ścio­wy, świę­ty i miło­sier­ny.

Frag­men­ty bul­li Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka „Mise­ri­cor­diae vul­tus”