Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

GŁOSIĆ ORĘDZIE MIŁOSIERDZIA

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Widzę przed sobą mło­dzież, któ­ra Kościół przyj­mu­je świa­do­mie i sta­ra się pogłę­biać zna­jo­mość Ewan­ge­lii. Sło­wo odwiecz­ne sta­ło się czło­wie­kiem, bo Bóg jest miło­ścią. I tą miło­ścią uko­chał czło­wie­ka, któ­ry zbłą­dził. Św. Jan mówi o Świe­tle, któ­re roz­ja­śni­ło świat i zamiesz­ka­ło mię­dzy nami. (…) Kra­ków jest wyjąt­ko­wym mia­stem, gdzie Jezus obja­wił orę­dzie o Bożym miło­sier­dziu za pośred­nic­twem św. Fau­sty­ny i św. Jana Paw­ła II. Zachę­cam do anga­żo­wa­nia się w trwa­ją­ce przy­go­to­wa­nia do tego­rocz­ne­go wiel­kie­go świę­ta mło­dych w Kra­ko­wie. To Wam kła­dę na ser­ce. Ta spra­wa to wyzwa­nie ogrom­nie waż­ne. Doty­ka wszyst­kich w Pol­sce, aby orę­dzie miło­sier­dzia Boże­go gło­sić w całym świe­cie. Trze­ba przy­by­łej mło­dzie­ży uka­zać to, co naj­pięk­niej­sze w Kra­ko­wie  – wiel­ką kul­tu­rę, ale tak­że i świę­tość. Ogrom­ną lita­nię kra­kow­skich świę­tych. Ostat­nio przy­by­ło nam dwóch fran­cisz­kań­skich męczen­ni­ków z Peru. Mło­dych ludzi, któ­rzy odda­li życie, gło­sząc Ewan­ge­lię życia. Pro­szę was, byście byli świad­ka­mi Jezu­sa Chry­stu­sa i gło­si­li swo­im życiem radość Ewan­ge­lii.

Frag­ment sło­wa paster­skie­go skie­ro­wa­ne­go do mło­dzie­ży z dusz­pa­sterstw
aka­de­mic­kich, kole­gia­ta św. Anny w Kra­ko­wie, 14 I 2016 r.