Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

CHRZEST WPROWADZIŁ NASNOWY ŚWIAT

Ks. Abp Sta­ni­sław Gądec­ki

Choć o oko­licz­no­ściach przy­ję­cia Chrztu przez Miesz­ka I i jego pod­da­nych wia­do­mo nie­wie­le, to jed­nak nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że akt ten był naj­bar­dziej donio­słym i brze­mien­nym w skut­ki wyda­rze­niem w dzie­jach Pol­ski. Moż­na nawet powie­dzieć, że bez Chrztu mogło nie być pań­stwa pol­skie­go, ani Pola­ków, ani naszej wiel­kiej histo­rii oraz kul­tu­ry. Naro­dzi­ny pań­stwa pol­skie­go i jego Chrzest są ze sobą ści­śle zwią­za­ne. Poprzez Chrzest ksią­żę Polan wpro­wa­dził swo­ich pobra­tym­ców w świat kul­tu­ry łaciń­skiej i uczy­nił ich oby­wa­te­la­mi wspól­no­ty ludów chrze­ści­jań­skich. Jego chrzciel­ni­ca sta­ła się koleb­ką rodzą­ce­go się naro­du, pozo­sta­jąc zna­kiem budu­ją­cym jego toż­sa­mość. Chrzest wpro­wa­dził nasz naród w nowy świat, któ­ry wyra­ża się przez nową kul­tu­rę, nowe insty­tu­cje, struk­tu­ry i zapi­sy praw­ne. Doświad­cze­nie wia­ry prze­ło­ży­ło się na posta­wy moral­ne, widocz­ne tak­że w życiu gospo­dar­czym, poli­tycz­nym i kul­tu­ral­nym. Spo­łecz­ne kon­se­kwen­cje Chrztu Pol­ski poja­wi­ły się póź­niej, poczy­na­jąc od rodzi­ny po naród, a nawet po wspól­no­tę naro­dów, jaką dzi­siaj sta­no­wi dla nas Euro­pa.

Frag­ment wypo­wie­dzi pod­czas kon­fe­ren­cji zapo­wia­da­ją­cej obcho­dy
1050. rocz­ni­cy Chrztu Pol­ski, War­sza­wa, 20 I 2016 r.