Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (9)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Pan Jezus powie­dział do Szy­mo­na, któ­ry łowił ryby: „Wypłyń na głę­bię” (Łk 5,4). Te sło­wa doty­czy­ły poło­wu, ale moż­na je rozu­mieć ducho­wo. Wie­lu chrze­ści­jan prze­ży­wa swo­ją wia­rę powierz­chow­nie. Są rodzi­ny, w któ­rych reli­gij­ność spro­wa­dza się do sym­bo­licz­nych gestów i do zwy­cza­jów funk­cjo­nu­ją­cych w danym śro­do­wi­sku. „Wypłyń na głę­bię” – jest wezwa­niem do oso­bi­stej przy­jaź­ni z Chry­stu­sem. W rodzi­nie – te sło­wa ozna­cza­ją, że Pan Jezus jest w cen­trum życia mał­żon­ków, rodzi­ców i dzie­ci. „Na Two­je sło­wo zarzu­cę sie­ci” (Łk 5,5) – Szy­mon jest posłusz­ny Panu Jezu­so­wi. Posłu­szeń­stwo Ewan­ge­lii, zaufa­nie Panu Jezu­so­wi w rodzi­nie, w każ­dej spra­wie, każ­dej decy­zji, prze­ży­wa­nie wszyst­kich wyda­rzeń, bole­snych i rado­snych w atmos­fe­rze wia­ry i miło­ści – jest to reali­za­cja obiet­ni­cy Szy­mo­na: „Na Two­je sło­wo”. „Szy­mon Piotr przy­padł Jezu­so­wi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem czło­wiek grzesz­ny” (Łk 5,8). Przy­zna­wa­nie się przed Bogiem do grzesz­no­ści, do sła­bo­ści, proś­ba o miło­sier­dzie poma­ga nam w prze­pra­sza­niu bli­skich, szcze­gól­nie w rodzi­nie. Poko­ra otwie­ra nas na Boże wezwa­nia: „I przy­cią­gnąw­szy łodzie do brze­gu, zosta­wi­li wszyst­ko i poszli za Nim” (Łk 5,11). Świa­tłem dla życia rodzin­ne­go niech będą sło­wa św. Paw­ła Apo­sto­ła: „za łaską Boga jestem tym, czym jestem (1 Kor 15,10); a tak­że: Pra­co­wa­łem… nie ja, co praw­da, lecz łaska Boża ze mną” (1 Kor 15,10). Pro­rok Iza­jasz opi­su­je swo­je powo­ła­nie: „Usły­sza­łem głos Pana… Kogo mam posłać?… Odpo­wie­dzia­łem: Oto ja, poślij mnie” (Iz 6,8). Wiel­ką rolę w budo­wa­niu wspól­no­ty rodzin­nej odgry­wa wspól­na modli­twa: „Gdy zbie­ra­cie się razem, słab­nie moc sza­ta­na i… roz­pra­sza się zło, któ­re on spro­wa­dza” (św. Igna­cy Antio­cheń­ski). „Wła­ści­we Bogu jest sto­so­wa­nie miło­sier­dzia i w tym naj­wy­raź­niej wyra­ża się Jego wszech­moc” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, Bul­la Mise­ri­cor­diae vul­tus, p. 6).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Zasta­no­wię się, jak w swo­im powo­ła­niu, w moich warun­kach, mam reali­zo­wać wezwa­nie Pana Jezu­sa: „Wypłyń na głę­bię”.