Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OFIAROWAĆ SIEBIE

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

W tego­rocz­ne świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go koń­czy się Rok Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Był to czas wie­lu wyda­rzeń orga­ni­zo­wa­nych przez Kościół w Pol­sce. W tym okre­sie mia­ła miej­sce modli­twa i reflek­sja na temat życia kon­se­kro­wa­ne­go w jego roz­ma­itych for­mach: zako­nów i zgro­ma­dzeń zakon­nych, insty­tu­tów świec­kich, sto­wa­rzy­szeń życia apo­stol­skie­go, dzie­wic, wdów kon­se­kro­wa­nych i pustel­ni­ków. Dzi­siaj chcę wyra­zić moją wdzięcz­ność wszyst­kim, któ­rzy zaan­ga­żo­wa­li się w te ini­cja­ty­wy i wyda­rze­nia. Dziś koniec Roku Życia Kon­se­kro­wa­ne­go przy­pa­da w cza­sie trwa­nia Nad­zwy­czaj­ne­go Jubi­le­uszu Miło­sier­dzia. Ten zna­czą­cy splot wyda­rzeń przy­po­mi­na nam z kolei, że w gło­sze­niu orę­dzia o Bożym Miło­sier­dziu wiel­ką rolę ode­gra­ły i odgry­wa­ją oso­by kon­se­kro­wa­ne. Ich życie – jeśli jest auten­tycz­ne – to tak­że pole­ga na ofia­ro­wa­niu sie­bie, po to, by poprzez czy­stość, ubó­stwo i posłu­szeń­stwo doświad­czać miło­sier­dzia i dzie­lić się nim z inny­mi. Nie ma bowiem miło­sier­dzia bez poświę­ce­nia i ofia­ry, wyrze­cze­nia się wła­snych pla­nów, ambi­cji i dóbr.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w uro­czy­stość Ofia­ro­wa­nia
Pań­skie­go, Poznań, 2 II 2016 r.