Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (10)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

Wiel­ki Post jest cza­sem roz­wa­ża­nia Męki i śmier­ci Pana Jezu­sa. Wier­ni uczest­ni­czą w reko­lek­cjach, Dro­dze Krzy­żo­wej i Gorz­kich Żalach. Otwie­ra­jąc się na łaskę Bożą podej­mu­je­my wysi­łek, aby zmie­nić swe życie, pojed­nać się z Bogiem i bliź­ni­mi. Rok Miło­sier­dzia daje nam nowe siły ducho­we i nowe moty­wy, aby w mał­żeń­stwie i rodzi­nie umoc­nić miłość, prze­ba­czyć i pro­sić o prze­ba­cze­nie. Pan Jezus na począt­ku publicz­nej dzia­łal­no­ści prze­by­wał na pusty­ni, pościł, modlił się i był kuszo­ny przez sza­ta­na. Na poku­sy odpo­wia­dał: „Nie samym chle­bem żyje czło­wiek, lecz każ­dym sło­wem, któ­re pocho­dzi z ust Bożych” (Mt 4,4). „Panu, Bogu swe­mu, będziesz odda­wał pokłon i Jemu same­mu słu­żyć będziesz” (Łk 4,8). Sza­tan wyko­rzy­stu­je nasze wady, słabości,aby nas zaata­ko­wać. Posłu­gu­je się naszy­mi bliź­ni­mi, człon­ka­mi rodzi­ny, współ­mał­żon­kiem, aby roz­bu­dzić naszą pychę, ego­izm czy naszą wiel­ką wraż­li­wość. Gdy zło zaczy­na się roz­wi­jać we mnie, w rodzi­nie, trze­ba mówić: „Idź przecz, sza­ta­nie”, ale nade wszyst­ko: „Panie, ratuj, bo ginie­my” (Mt 8,25). Wie­le razy w trud­nej sytu­acji przy­po­mi­na­my sobie, że: „nie daj się zwy­cię­żyć złu, ale zło dobrem zwy­cię­żaj” (Rz 12,21). Św. Paweł pisze: „Pan… roz­dzie­la swe bogac­twa wszyst­kim, któ­rzy Go wzy­wa­ją. Albo­wiem każ­dy, kto wezwie imie­nia Pań­skie­go, będzie zba­wio­ny” (Rz 10,13). Z Psal­mi­stą powta­rza­my: „Kto się w opie­kę oddał… mówi do Pana: Tyś moją uciecz­ką i twier­dzą, Boże mój, któ­re­mu ufam” (Ps 91,1–2). Apo­stoł Naro­dów przy­po­mi­na: „Jeże­li więc usta­mi swo­imi wyznasz, że Jezus jest Panem i w ser­cu moim uwie­rzysz, że Bóg Go wskrze­sił z mar­twych – osią­gniesz zba­wie­nie” (Rz 10,9–13). „Jezus jest Panem” – to zna­czy jest Synem Bożym, moim zba­wi­cie­lem. Powta­rzaj­my codzien­nie w ser­cu wyzna­nie wia­ry i ufno­ści: „Jezus jest Panem”. Na róż­ny spo­sób wyznaj­my w rodzi­nie, że „Jezus jest Panem”. „Prze­kro­czy­my Drzwi Świę­te mając peł­ne zaufa­nie, że two­rzy­my razem moc Zmar­twych­wsta­łe­go Pana, któ­ry nie­ustan­nie pod­trzy­mu­je naszą piel­grzym­kę” (Papież Fran­ci­szek, Bul­la Mise­ri­cor­diae vul­tus, p. 5).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Co chce­my – jako mał­żeń­stwo i rodzi­na – reali­zo­wać w Wiel­kim Poście, pamię­ta­jąc, że prze­ży­wa­my Rok Miło­sier­dzia? Może ktoś będzie pamię­tał o godzi­nie miło­sier­dzia, ktoś inny będzie przy­po­mi­nał rodzi­nie, w każ­dym dniu, kolej­ną sta­cję Dro­gi Krzy­żo­wej?