Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

TAJEMNICA ŻYCIA KONSEKROWANEGO

KS. ABP WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

Ofia­ro­wa­nie Pań­skie jest pomo­stem wia­ry pomię­dzy tajem­ni­cą Boże­go Naro­dze­nia a tajem­ni­cą Wiel­kiej Nocy – Mary­ja odda­je Bogu Jego Syna. To ofia­ro­wa­nie osią­gnie swój szczyt przez tajem­ni­cę Gol­go­ty i Jego Krwi. Trze­ba, by Jezus był przez nas odczy­ty­wa­ny na nowo, bo na płasz­czyź­nie wia­ry spo­ty­ka­my Go codzien­nie. Tajem­ni­ca życia kon­se­kro­wa­ne­go to dar Boga dla nas i dar życia Jezu­sa dla nas. Moje i two­je życie powin­no mieć podwój­ny wymiar, naj­bar­dziej ludz­ki i naj­bar­dziej Boży. Dzię­ku­ję Bogu za was, jako dar dla Kościo­ła. Dzię­ku­ję za waszą odpo­wiedź. Bóg nie jest kon­ku­ren­tem dla ludz­kiej wol­no­ści. Chry­stus nicze­go nie odbie­ra. Musi­cie zro­zu­mieć swo­ją nie­po­wta­rzal­ną obec­ność w Koście­le i w świe­cie. (…) Tęsk­nij­cie za Chry­stu­sem, jako fun­da­men­tem życia! Roz­pa­laj­cie w sobie pra­gnie­nie two­rze­nia wasze­go życia z Nim i dla Nie­go! Bo nie prze­gra ten, kto wszyst­ko posta­wi na miłość ukrzy­żo­wa­ną Wcie­lo­ne­go Sło­wa. Trze­ba mieć ide­olo­gicz­nie zamknię­te ser­ce, oczy i uszy, żeby nie widzieć miło­ści osób życia kon­se­kro­wa­ne­go, choć­by tej miło­ści do dzie­ci cier­pią­cych w szpi­ta­lach, w domach opie­ki. Sta­wia­nie pyta­nia czy życie kon­se­kro­wa­ne jest potrzeb­ne jest zdra­dą. Dzię­ku­ję za nadzie­ję, któ­ra jest w was. Nigdy nie zapo­mi­naj­cie o pro­roc­twie, o życiu wiecz­nym i o nadziei.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w uro­czy­stość Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go, Czę­sto­cho­wa, 2 II 2016 r.