Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

JESTEŚMY DZIEĆMI ŚWIATŁOŚCI

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Pod­czas Wigi­lii Pas­chal­nej podą­ża­my za świa­tłem Chry­stu­sa, sym­bo­li­zo­wa­nym przez świe­cę pas­chal­ną. Spa­la­jąc się w ogniu miło­ści, umie­ra­jąc z miło­ści i powsta­jąc z mar­twych, nasz ukrzy­żo­wa­ny Pan roz­pro­szył mro­ki zale­ga­ją­ce zie­mię. Odtąd my – Jego uczen­ni­ce i ucznio­wie – powin­ni­śmy żyć w bla­skach Jego ofia­ry, Jego miło­ści, Jego życia. Jako dzie­ci Boże jeste­śmy syna­mi i cór­ka­mi świa­tło­ści. Dzi­siaj wycho­dzi­my z zapa­lo­ny­mi świe­ca­mi na spo­tka­nie z Chry­stu­sem i Jego Mat­ką, któ­rą nazy­wa­my Mat­ką Bożą Grom­nicz­ną. Zapa­lo­na świe­ca w naszej dło­ni jest prze­ma­wia­ją­cym do wyobraź­ni zna­kiem, że chce­my od Chry­stu­sa przy­jąć świa­tło i chce­my być świa­tłem dla innych. Pamię­ta­my o sło­wach, któ­re skie­ro­wał do swo­ich uczniów, a więc do nas wszyst­kich: „Wy jeste­ście świa­tłem świa­ta. Nie może się ukryć mia­sto poło­żo­ne na górze. (…) Tak niech wasze świa­tło jaśnie­je przed ludź­mi, aby widzie­li wasze dobre uczyn­ki i chwa­li­li Ojca wasze­go, któ­ry jest w nie­bie”. Chce­my, by ogień Jego miło­ści żarzył się w naszych ser­cach. Chce­my spa­lać się jak świe­ca, czy­niąc z nas samych dar dla Boga i bliź­nich.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w uro­czy­stość Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go, Kra­ków, 2 II 2016 r.