Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

DZIĘKI DUCHOWI ŚWIĘTEMU

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Duch Świę­ty, któ­ry powie­rza Kościo­ło­wi róż­ne posłu­gi, rów­no­cze­śnie ubo­ga­ca go w szcze­gól­ne dary i zdol­no­ści, któ­re nazy­wa­my cha­ry­zma­ta­mi. Mogą one przy­bie­rać naj­roz­ma­it­sze for­my. Cha­ry­zma­ty, czy to nad­zwy­czaj­ne, czy też pro­ste i pokor­ne, dzię­ki Ducho­wi Świę­te­mu, któ­ry w nich jest, dzia­ła­ją zawsze, pośred­nio lub bez­po­śred­nio, dla dobra Kościo­ła. (…) Cha­ry­zma­ty win­ny być przyj­mo­wa­ne z wdzięcz­no­ścią zarów­no przez tych, któ­rzy je otrzy­mu­ją, jak i przez wszyst­kich człon­ków Kościo­ła. W nich bowiem szcze­gól­nie obfi­cie obja­wia się łaska zapew­nia­ją­ca apo­stol­ską żywot­ność i świę­tość całe­mu Cia­łu Chry­stu­sa, pod warun­kiem, że pocho­dzą one napraw­dę od Ducha i są uży­wa­ne rze­czy­wi­ście zgod­nie z Jego natchnie­niem. Dla­te­go zawsze nale­ży się sta­rać o wła­ści­we roz­po­zna­nie cha­ry­zma­tu. W prak­ty­ce bowiem, dzia­ła­nie Ducha Świę­te­go, któ­ry tchnie tam, gdzie chce, nie zawsze jest łatwe do roz­po­zna­nia i przy­ję­cia. Wie­my, że Bóg dzia­ła we wszyst­kich chrze­ści­ja­nach, i zda­je­my sobie spra­wę z tego, jak wiel­ki poży­tek nio­są cha­ry­zma­ty zarów­no poszcze­gól­nym ludziom, jak i całej chrze­ści­jań­skiej wspól­no­cie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w uro­czy­stość Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go, Poznań, 2 II 2016 r.