Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (11)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

W Wiel­kim Poście (w II nie­dzie­lę) czy­ta­my w cza­sie Mszy świę­tej opis Prze­mie­nie­nia Pana Jezu­sa na górze. Każ­dy dzień, każ­dy Wiel­ki Post, a tym bar­dziej Rok Miło­sier­dzia, jest cza­sem prze­ba­cza­nia, nawró­ce­nia, pojed­na­nia z Bogiem, bliź­ni­mi i samym sobą. „Jezus wziął z sobą Pio­tra, Jana i Jaku­ba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twa­rzy się odmie­nił, a Jego odzie­nie sta­ło się lśnią­co bia­łe” (Łk 9,28–29). W cza­sie modli­twy Pan Jezus uka­zał cząst­kę Boskiej chwa­ły. W cza­sie modli­twy Apo­sto­ło­wie umoc­ni­li swą wia­rę. Gdy się modli­my, gdy modli się rodzi­na, Pan Jezus doko­nu­je cudu prze­mie­nie­nia. Słab­nie moc sza­ta­na, uci­sza się gniew, wzra­sta goto­wość do prze­ba­cze­nia i pojed­na­nia, czło­wiek pra­gnie odno­wie­nia sie­bie, mał­żeń­stwa i rodzi­ny. „Mistrzu, dobrze, że tu jeste­śmy” (Łk 9,33) – powie­dział Piotr do Pana Jezu­sa. Cza­sem łaski Prze­mie­nie­nia jest wdzięcz­ność za wia­rę, za Kościół, któ­re­go cząst­ką jeste­śmy, za mał­żeń­stwo i rodzi­nę. Choć budzą się cza­sem myśli: „Szko­da, że wyszłam za nie­go, szko­da, że taką wybra­łem żonę” – łaska prze­mie­nie­nia pro­wa­dzi do dzięk­czy­nie­nia: „Dobrze, że mogę pomóc mężo­wi w jego ducho­wym pogu­bie­niu; dobrze, że mogę być opar­ciem dla moich dzie­ci, dzię­ki Ci, Panie, za dar dziec­ka cho­re­go”. „Z obło­ku ode­zwał się głos: To jest mój Syn, Wybra­ny, Jego słu­chaj­cie” (Łk 9,35). Sło­wo, któ­re cia­łem się sta­ło (por. J 1,14), jest Jed­no­ro­dzo­nym, umi­ło­wa­nym Synem. W Chry­stu­sie jeste­śmy syna­mi Boży­mi, dzieć­mi Ojca Nie­bie­skie­go, brać­mi Chry­stu­sa, świą­ty­nią Ducha Świę­te­go. Przy­bra­nie za dzie­ci Boże doko­nu­je się na Chrzcie świę­tym. Od Chrztu jeste­śmy cząst­ką Mistycz­ne­go Cia­ła Chry­stu­sa – Kościo­ła. „Jego słu­chaj­cie”. Kogo słu­cha­my, kto i co kształ­tu­je nasze życie, co jest decy­du­ją­ce w podej­mo­wa­niu waż­nych decy­zji, np. w rozej­ściu się, o roz­wo­dzie, o przy­ję­ciu kolej­ne­go dziec­ka, o spo­so­bie reali­za­cji odpo­wie­dzial­ne­go rodzi­ciel­stwa. Św. Paweł pisze: „Nasza ojczy­zna jest w nie­bie… stój­cie moc­no w Panu” (Flp 3,20.4,1). „Boże, Ty przez prze­ba­cze­nie i litość naj­peł­niej oka­zu­jesz swo­ją wszech­moc” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, Bul­la Mise­ri­cor­diae vul­tus, p. 6).
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
Prze­żyj­my wyda­rze­nia i łaskę Prze­mie­nie­nia w rodzi­nie, np. w każ­dy pią­tek Wiel­kie­go Postu, w cza­sie reko­lek­cji, w rocz­ni­cę ślu­bu, w rocz­ni­cę Chrztu.