Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:
Rdz 15,5–12.17–18; Flp 3,17–4,1; Łk 9,28b–36

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

Fot. Pixabay.com

Jezus wziął z sobą Pio­tra, Jana i Jaku­ba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twa­rzy się odmie­nił, a Jego odzie­nie sta­ło się lśnią­co bia­łe. A oto dwóch mężów roz­ma­wia­ło z Nim. Byli to Moj­żesz i Eliasz. Uka­za­li się oni w chwa­le i mówi­li o Jego odej­ściu, któ­re­go miał doko­nać w Jero­zo­li­mie. Tym­cza­sem Piotr i towa­rzy­sze snem byli zmo­rze­ni. Gdy się ock­nę­li, ujrze­li Jego chwa­łę i oby­dwóch mężów, sto­ją­cych przy Nim. Gdy oni odcho­dzi­li od Nie­go, Piotr rzekł do Jezu­sa: Mistrzu, dobrze, że tu jeste­śmy. Posta­wi­my trzy namio­ty: jeden dla Cie­bie, jeden dla Moj­że­sza i jeden dla Elia­sza. Nie wie­dział bowiem, co mówi. Gdy jesz­cze to mówił, zja­wił się obłok i osło­nił ich; zlę­kli się, gdy weszli w obłok. A z obło­ku ode­zwał się głos: To jest mój Syn wybra­ny, Jego słu­chaj­cie. W chwi­li, gdy ode­zwał się ten głos, Jezus zna­lazł się sam. A oni zacho­wa­li mil­cze­nie i w owym cza­sie niko­mu nic nie oznaj­mi­li o tym, co widzie­li.
ROZWAŻANIE
Apo­sto­łom wyda­wa­ło się, że wyda­rze­nie na górze prze­mie­nie­nia jest szczy­tem obja­wie­nia chwa­ły Pana. Tym­cza­sem praw­dzi­wym szczy­tem uka­zu­ją­cym chwa­łę Zba­wi­cie­la stał się krzyż, choć w pierw­szym odczu­ciu zda­wał się być cał­ko­wi­tą klę­ską. Szczy­tem chwa­ły był dla­te­go, że uka­zał peł­nię – miłość, miłość bez gra­nic. Bywa, że to, co dziś wyda­je się nam być powo­dem do chlu­by, z cza­sem oka­że się mało war­tą sło­mą, któ­ra nie prze­trwa pró­by cza­su. Nato­miast to, co mogli­śmy odbie­rać jako klę­skę, może stać się zarze­wiem praw­dzi­we­go zwy­cię­stwa, bo uka­zu­je wier­ność na prze­kór prze­ciw­no­ściom. War­to patrzeć na Tabor, lecz trze­ba wie­dzieć, gdzie on się znaj­du­je. Bo pierw­sze odczu­cia mogą mylić.

(rs)