Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Wypłyń na głębię

KS. BP ROMAN PINDEL ORDYNARIUSZ DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

Nie­dziel­ny frag­ment Ewan­ge­lii Łuka­szo­wej o wypły­nię­ciu uczniów Jezu­sa na głę­bię i zarzu­ce­niu sie­ci przy­bli­ża jeden ze spo­so­bów, w jaki Bóg oka­zu­je swo­je miło­sier­dzie. Na tym przy­kła­dzie widać jak czło­wiek, któ­ry doznał miło­sier­dzia, prze­mie­nia się, sta­jąc się innym czło­wie­kiem, goto­wym słu­chać Boga i gło­sić miło­sier­dzie innym. To wła­śnie Pio­tro­wi – świad­ko­wi naucza­nia Jezu­sa – po tym, kie­dy wcze­śniej nie uda­ło mu się zło­wić żad­nych ryb, oka­za­ne jest miło­sier­dzie. Chciał mu Chry­stus oka­zać swą łaskę, pomoc. W ten spo­sób prze­ko­nał Szy­mo­na ryba­ka do tego, że jest miło­sier­dzie Boga nawet wte­dy, gdy czło­wiek tra­ci nadzie­ję, mach­nie ręką, gdy się coś nie uda­ło. Nie­spo­dzie­wa­na suge­stia Jezu­sa, skie­ro­wa­na do Szy­mo­na, by wypły­nął na głę­bię i zarzu­cił sieć, pro­wa­dzi do obra­zu, gdy zmę­cze­ni cało­noc­ny­mi i bez­sku­tecz­ny­mi wysił­ka­mi ryba­cy mogą w peł­ni zoba­czyć i doce­nić nie­zwy­kłość poło­wu na głę­bi. Wte­dy Szy­mon będzie mógł zoba­czyć jak dobry jest Ten, któ­ry wszedł do jego łodzi, nauczał o kró­le­stwie, mówił o miło­sier­nym Ojcu, któ­ry jest w nie­bie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. inau­gu­ru­ją­cej wizy­tę Zna­ków Miło­sier­dzia w beskidz­kiej para­fii w Tar­ga­ni­cach, 7 II 2016 r.