Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

CHRYSTUS KUSZONY

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

W pierw­szą Nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu litur­gia przy­bli­ża nam postać Chry­stu­sa kuszo­ne­go przez sza­ta­na na pusty­ni. W tym roku jed­nak patrzy­my na Jezu­sa nie­co ina­czej, mając w pamię­ci i ser­cu sło­wa papie­ża Fran­cisz­ka, że Jezus jest Obli­czem Miło­sier­dzia. Twa­rzą Boga jest twarz Jezu­sa na pusty­ni  – wychu­dzo­na czter­dzie­sto­dnio­wym gło­dem, nazna­czo­na dra­ma­tycz­nym zma­ga­niem z wła­sną sła­bo­ścią i z natręt­nym ducho­wym prze­ciw­ni­kiem. Ta Twarz jest Obli­czem Miło­sier­dzia Boga, podej­mu­ją­ce­go zde­cy­do­wa­ną wal­kę z ludz­kim grze­chem i zwy­cię­ża­ją­ce­go, ale nie z dale­ka, z bez­piecz­ne­go dla Sie­bie, nie­bie­skie­go dystan­su! (…) Czy nie dla­te­go mię­dzy inny­mi Bóg stał się czło­wie­kiem, żeby doświad­czyć dra­ma­tycz­nej poku­sy, przed jaką sta­je czło­wiek zde­spe­ro­wa­ny gło­dem? Być może chciał doświad­czyć napię­cia i emo­cji, jakie wzbu­dza w nas per­spek­ty­wa prze­ję­cia wła­dzy? Może chciał doświad­czyć, jak łatwo moż­na się pogu­bić nawet w mie­ście i świą­ty­ni Boga, szu­ka­jąc dla sie­bie pokla­sku i chwa­ły, należ­nych jedy­nie Panu? Po trzy­kroć Świę­ty Bóg chciał wejść z czło­wie­kiem – z każ­dym z nas – w sam śro­dek każ­dej z naszych pokus do zła.

Frag­ment sło­wa paster­skie­go na Wiel­ki Post 2016 r.