Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

JEŚLI JESTEŚ SYNEM BOŻYM…

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

W pierw­szą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu litur­gia przy­bli­ża nam sce­nę kusze­nia Jezu­sa na pusty­ni, któ­ra zapo­wia­da trzy rady­kal­ne poku­sy, któ­rym pod­le­ga każ­dy chrze­ści­ja­nin. Ten, któ­ry sta­nął wraz z grzesz­ni­ka­mi nad Jor­da­nem pra­gną­cy­mi przy­jąć chrzest, na pusty­ni stwier­dza, że pra­gnie wyzwo­lić ludz­kość od grze­chu, nawią­zu­jąc głę­bo­ką soli­dar­ność z grzesz­nym czło­wie­kiem i pełen Ducha Świę­te­go toczy wal­kę z sza­ta­nem. Pusty­nia sta­ła się dla Zba­wi­cie­la polem wal­ki z sza­ta­nem, polem zwy­cię­stwa nad trze­ma poku­sa­mi, któ­re według nauki św. Jana sta­no­wią zarze­wie wszel­kie­go grze­chu. Wszyst­ko, co jest na tym świe­cie: pożą­dli­wość cia­ła, pożą­dli­wość oczu i pycha tego życia nie pocho­dzi od Boga. W pierw­szym kusze­niu sza­tan sta­ra się wzbu­dzić u Zba­wi­cie­la pożą­dli­wość cia­ła. Korzy­sta­jąc z wyczer­pa­nia gło­dem, sza­tan pod­su­wa Jezu­so­wi myśl: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamie­nio­wi, żeby stał się chle­bem, abyś mógł zaspo­ko­ić swój głód. W tej natu­ral­nej potrze­bie nie ma nic zdroż­ne­go, jed­nak sza­tan nada­je tej natu­ral­nej potrze­bie pokar­mu cha­rak­ter poku­sy.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w poznań­skiej kate­drze w pierw­szą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu, 14 II 2016 r.