Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

CAŁYM SERCEM, DUSZĄ I MOCĄ

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Świę­ty Bóg, jako Miło­sier­ny Sama­ry­ta­nin, obmy­wa i leczy nasze rany – już nie oli­wą i winem, lecz wodą i krwią wypły­wa­ją­cą ze swe­go zra­nio­ne­go Ser­ca. Czy nie czu­je­my się pocią­gnię­ci taką wła­śnie Twa­rzą nasze­go Boga, Twa­rzą Miło­sier­dzia? Czy jest jakiś powód, by przed nią ucie­kać, by się bać spo­tka­nia z takim Bogiem? (…) On – w rady­kal­nej i bez­in­te­re­sow­nej miło­ści – zbli­ża się do nas. Czy wyj­dzie­my Mu na spo­tka­nie? Zapro­sze­nie do spo­tka­nia z Miło­sier­nym Bogiem sły­szy­my w Koście­le z nową mocą od minio­nej Uro­czy­sto­ści Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia. W tym dniu papież Fran­ci­szek otwo­rzył Rok Świę­ty Miło­sier­dzia. Ojciec Świę­ty zapra­sza nas, by wybrać się w dro­gę na spo­tka­nie z Jezu­sem, któ­ry obja­wia nam Miło­sier­ne­go Ojca. Ta dro­ga musi mieć naj­pierw wymiar ducho­wy. To dro­ga do wła­sne­go sumie­nia, do usły­sze­nia w nim moc­ne­go gło­su Ducha Świę­te­go, któ­ry „prze­ko­nu­je nas o grze­chu”. To dro­ga do wła­sne­go ser­ca, w któ­rym może­my odkryć zło­żo­ną w nim przez Boga zdol­ność do miło­ści – tęsk­no­tę za tym, by poko­chać Go całym ser­cem, całą duszą i całą mocą.

Frag­ment sło­wa paster­skie­go na Wiel­ki Post 2016 r.