Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OCZYŚCIĆ SUMIENIE

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

W sytu­acji wal­ki ducho­wej, w jakiej się znaj­du­je­my, Kościół pod­su­wa nam daw­ną i nową broń do codzien­nej wal­ki z pod­szep­ta­mi kusi­cie­la. Jest nią modli­twa, sakra­men­ty, poku­ta, uważ­ne słu­cha­nie i urze­czy­wist­nia­nie Sło­wa Boże­go w życiu, czuj­ność i post. Mat­ka Kościół zachę­ca nas do wewnętrz­nej wal­ki, któ­ra decy­du­je o kształ­cie nasze­go życia. Zwy­cię­stwo – tak w życiu oso­bi­stym, jak i spo­łecz­nym – może­my przy­go­to­wać jedy­nie przez oczysz­cze­nie nasze­go sumie­nia. Gdy to się sta­nie – mówi Psalm 91 – wów­czas:
„węże i żmi­je zdep­cesz bez ura­zy,
a lwa i smo­ka twój uśmiech poko­na,
bo Pan cię weź­mie pod swo­ją opie­kę,
Pan cię wynie­sie nad bra­ci, da sła­wę,
pomo­że prze­brnąć zdrad­ną życia rze­kę,
a będzie dłu­gie, czci­god­ne i pra­we”.
                                     (przeł. B. Droz­dow­ski)
Sło­wa­mi św. Ambro­że­go – pro­śmy nasze­go Stwór­cę: „O Panie, czło­wiek, któ­ry w raju zagu­bił wytknię­tą mu dro­gę, jak mógł­by bez prze­wod­ni­ka odna­leźć ją na pusty­ni, gdzie poku­sy są tak licz­ne, wysi­łek w zdo­by­wa­niu cno­ty trud­ny, upa­dek w błę­dy łatwy? (…) Spraw, aby­śmy szli Two­im śla­dem i mogli powró­cić z pusty­ni do raju”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w poznań­skiej kate­drze w pierw­szą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu, 14 II 2016 r.