Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

BĄDŹMY HOJNIPODZIELMY SIĘ

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Piel­grzy­muj­cie do kościo­łów jubi­le­uszo­wych, i do ich Bram Miło­sier­dzia. Piel­grzy­muj­cie we wspól­no­tach para­fial­nych, i sta­no­wych, w małych gru­pach, i indy­wi­du­al­nie. Rok Świę­ty to szcze­gól­ny czas zba­wie­nia. To moment łaski. Nie zmar­nuj­my jej. Wśród wie­lu jubi­le­uszo­wych piel­grzy­mek i wyda­rzeń Roku Świę­te­go wyjąt­ko­we miej­sce zaj­mu­je Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży, któ­ry papież Fran­ci­szek ogło­sił jako Wiel­ki Jubi­le­usz Miło­sier­dzia dla mło­dzie­ży całe­go świa­ta. Będzie­my go prze­ży­wać w Kra­ko­wie w ostat­nim tygo­dniu lip­ca. Jesz­cze raz chcę wszyst­kich zapro­sić do Kra­ko­wa na ten czas. Zapra­szam nie tyl­ko do udzia­łu w cele­bra­cjach, któ­rym prze­wod­ni­czył będzie Ojciec Świę­ty, ale rów­nież do udzia­łu w kate­che­zach gło­szo­nych przez bisku­pów i we wszyst­kich wyda­rze­niach tego wiel­kie­go świę­ta wia­ry. Zapra­szam tak­że do współ­od­po­wie­dzial­no­ści! Poczuj­my się wszy­scy gospo­da­rza­mi tych dni. Przyj­mij­my z rado­ścią nie tyl­ko Następ­cę Pio­tra, ale rów­nież wiel­ką rze­szę mło­dych z Ojczy­zny i ze świa­ta. Bądź­my hoj­ni! Podziel­my się naszym domem i naszym chle­bem. To będzie dobry czas, by pod­jąć kon­kret­nie i wypeł­nić pod­po­wia­da­ne nam w Roku Nad­zwy­czaj­ne­go Jubi­le­uszu czy­ny miło­sier­dzia: głod­nych nakar­mić, spra­gnio­nych napo­ić, przy­jąć w dom przy­by­szów…

Frag­ment Sło­wa paster­skie­go na Wiel­ki Post 2016 roku