Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

WIARA CHRZEŚCIJAŃSKA

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

W mądrość krzy­ża Pola­cy zosta­li wpro­wa­dze­ni dzię­ki wyda­rze­niu, któ­re nazy­wa­my Chrztem Pol­ski. Być może ksią­żę Miesz­ko nawet nie prze­czu­wał, że jego chrzciel­ni­ca sta­nie się koleb­ką rodzą­ce­go się naro­du i że na tysiąc­le­cia pozo­sta­nie zna­kiem inspi­ru­ją­cym i budu­ją­cym naszą toż­sa­mość. Miesz­ko naj­pierw sam musiał doko­nać oso­bi­ste­go wybo­ru, musiał zgo­dzić się na mądrość krzy­ża i uczy­nił to prze­ko­na­ny, że tyl­ko nowi ludzie budu­ją nowy świat, wypo­wia­da­jąc się przez nową struk­tu­rę, nową kul­tu­rę, nowe prze­pi­sy praw­ne, że tyl­ko doświad­cze­nie nowej wia­ry prze­kła­da się na posta­wy moral­ne widocz­ne w życiu gospo­dar­czym, poli­tycz­nym i kul­tu­ral­nym. Pierw­si Pia­sto­wie dąży­li do ugrun­to­wa­nia wia­ry chrze­ści­jań­skiej, ponie­waż jako wład­cy czu­li się odpo­wie­dzial­ni za zba­wie­nie swo­ich pod­da­nych. (…) Dzi­siaj pań­stwo i Kościół pra­gną wspól­nie dzię­ko­wać za całe ducho­we i mate­rial­ne dzie­dzic­two pod­czas cen­tral­nych uro­czy­sto­ści 14 kwiet­nia w Gnieź­nie oraz 15 i 16 kwiet­nia w Pozna­niu. Dzięk­czy­nie­nie w każ­dej pol­skiej para­fii w Pol­sce i za gra­ni­cą będzie mia­ło miej­sce pod­czas litur­gii pas­chal­nej, gdy ponow­nie w spo­sób świa­do­my i doj­rza­ły powie­my: „wie­rzę”.

Frag­ment prze­mó­wie­nia na zakoń­cze­nie Poznań­skiej Dro­gi Krzy­żo­wej, 11 II 2016 r.