Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

BYĆ DAREM

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

„Nawró­ce­nie języ­ka”, jakim Kościół mówi o mał­żeń­stwie i rodzi­nie, pole­ga m.in. na tym, aby ten język z jed­nej stro­ny był bli­ski codzien­ne­mu ludz­kie­mu doświad­cze­niu, żeby nawią­zy­wał do pra­gnień, tęsk­not, ale też lęków i nie­po­ko­jów współ­cze­snych ludzi. A z dru­giej stro­ny, by pro­wa­dził w głąb. Żeby potra­fił zapra­szać do wiel­kiej ducho­wej, wręcz mistycz­nej przy­go­dy mał­żeń­stwa i rodzi­ny. (…) Wycho­wa­nie do tego, by kochać i być kocha­nym, win­no być inte­gral­ne, czy­li obej­mu­ją­ce całe­go czło­wie­ka; jego sfe­rę inte­lek­tu­al­ną, emo­cjo­nal­ną, spo­łecz­ną, sek­su­al­ną i ducho­wą. Jest to wycho­wa­nie, któ­re pro­blem edu­ka­cji sek­su­al­nej włą­cza w cało­kształt doj­rze­wa­nia oso­bo­we­go. Płcio­wość nie funk­cjo­nu­je tu w ode­rwa­niu od oso­by. W sfe­rze inte­lek­tu­al­nej prze­ka­zu­je­my praw­dę, rze­tel­ną wie­dzę; w sfe­rze emo­cjo­nal­nej opie­ra­my się o rodzin­ne wię­zy, cie­pło, życz­li­wość i o rela­cję miło­ści. W zakre­sie spo­łecz­nym uczy­my się otwar­cia na potrze­by innych; w sfe­rze sek­su­al­nej uczy­my odpo­wie­dzial­no­ści w prze­ka­zy­wa­niu życia, przez któ­re wypeł­nia­my Boży nakaz, żeby się mno­żyć i czy­nić sobie zie­mię pod­da­ną. A w sfe­rze ducho­wej uczy­my się bycia darem z samych sie­bie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w byd­go­skim semi­na­rium duchow­nym, 7 III 2016 r.