Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

U PODSTAW LEŻY MIŁOŚĆ

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Być uczniem Jezu­sa, a każ­da i każ­dy z nas jest nim na mocy chrztu świę­te­go, zna­czy utoż­sa­mić się z Nim, pójść za Nim, przy­jąć Jego styl życia, miło­ści i służ­by. Nasze chrze­ści­jań­skie powo­ła­nie musi­my odczy­ty­wać w kon­kret­nej, egzy­sten­cjal­nej sytu­acji, w jakiej się znaj­du­je­my. Chry­stus liczy na każ­dą i każ­de­go z nas. Dla zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści uczniów Jezu­sa powo­ła­niem jest mał­żeń­stwo i rodzi­na. Chry­stus i Jego Kościół potrze­bu­je dobrych, świę­tych mał­żeństw i rodzin, tych fun­da­men­tal­nych wspól­not życia i miło­ści. Ale Chry­stus i Jego Kościół potrze­bu­je tak­że ludzi, któ­rzy – tak jak ryba­cy znad Jezio­ra Gali­lej­skie­go – goto­wi są zosta­wić wszyst­ko, by oddać się Jezu­so­wi cał­ko­wi­cie do dys­po­zy­cji. Chry­stus i Jego Kościół tak­że dzi­siaj potrze­bu­je kapła­nów i osób kon­se­kro­wa­nych do szcze­gól­nej posłu­gi gło­sze­nia Ewan­ge­lii, do przy­bli­ża­nia bra­ciom i sio­strom skarb­ni­cy łask zawar­tych w sakra­men­tach. Miej­my otwar­te umy­sły i wraż­li­we ser­ca, by roz­po­znać głos powo­łu­ją­ce­go nas Pana. On na nas liczy i On też egza­mi­nu­je nas z miło­ści, jak Szy­mo­na Pio­tra. Miłość bowiem leży u pod­staw każ­de­go chrze­ści­jań­skie­go powo­ła­nia

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas czu­wa­nia
„24 godzi­ny dla Pana”, Kra­ków, 4 III 2016 r.