Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (15)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

W Nie­dzie­lę Pal­mo­wą prze­ży­wa­my uro­czy­sty wjazd Pana Jezu­sa do Jero­zo­li­my. „Ogrom­ny tłum słał swe płasz­cze na dro­dze, inni obci­na­li gałąz­ki z drzew i ście­li­li na dro­dze. A tłu­my … woła­ły gło­śno: Hosan­na Syno­wi Dawi­da! Bło­go­sła­wio­ny Ten, któ­ry przy­cho­dzi w imię Pań­skie” (Mt 21,8–9). Kil­ka dni póź­niej, gdy Pan Jezus stał przed Piła­tem, tłu­my krzy­cza­ły: „Strać Tego, a uwol­nij nam Bara­ba­sza… Ukrzy­żuj, ukrzy– żuj Go” (Łk 23,18.21). Tak jest i dzi­siaj. Tak jest w wie­lu rodzi­nach. Wychwa­la­nie, uwiel­bia­nie żony czy męża na począt­ku mał­żeń­stwa – czy przed ślu­bem – a po latach, nie­kie­dy już po kil­ku, oskar­ża­nie, poni­ża­nie, myśli i sło­wa o rozej­ściu się, o rozwodzie.„Hosanna” – prze­mie­nia­ją się na „ukrzy­żuj”. W Nie­dzie­lę Pal­mo­wą czy­ta­ny jest opis Męki Pana Jezu­sa według syn­op­ty­ków: Mate­usza, Mar­ka i Łuka­sza. W Wiel­ki Pią­tek czy­ta­my Pasję według św. Jana. Wiel­ki Post, Rok Miło­sier­dzia, jest wiel­ką szan­są dla mał­żeństw i rodzin: szan­są umoc­nie­nia miło­ści, dro­gą do prze­ba­cze­nia i pojed­na­nia. Z Ewan­ge­lii św. Łuka­sza wspo­mnij­my kil­ka frag­men­tów z opi­su Męki Pana Jezu­sa: „Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do wię­zie­nia i na śmierć” – mówił Piotr do Jezu­sa. „Pio­trze, nie zapie­je dziś kogut, a ty trzy­kroć wyprzesz się tego, że Mnie znasz” (Łk 22,33–34). „Wstań­cie i módl­cie się, aby­ście nie ule­gli poku­sie” (Łk 22,46) – mówi w Ogrój­cu Pan Jezus. Jeste­śmy sła­bi i grzesz­ni. Modli­twa mał­żon­ków, rodzin, poma­ga prze­zwy­cię­żyć sła­bość, ego­izm, każ­dą poku­sę. „A Pan obró­cił się i spoj­rzał na Pio­tra… Wyszedł na zewnątrz i gorz­ko zapła­kał” (Łk 22,61–62). Zapła­kał nad sobą… zazwy­czaj pła­cze­my nad inny­mi. „Płacz­cie raczej nad sobą i nad waszy­mi dzieć­mi!” (Łk 23,28). Wie­le matek i ojców pła­cze nad swo­imi dzieć­mi. „Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23,43) – umie­ra­ją­cy Pan Jezus powie­dział do skru­szo­ne­go łotra. „Ojcze, w Two­je ręce powie­rzam ducha moje­go” (Łk 23,46). Modli­twa skru­chy i modli­twa powie­rze­nia się Bogu – to ratu­nek i nadzie­ja dla każ­de­go z nas, dla każ­de­go mał­żeń­stwa i każ­dej rodzi­ny. „Miło­sier­dzie to nie tyl­ko dzia­ła­nie Ojca… Jeste­śmy wezwa­ni do życia miło­sier­dziem… Prze­ba­cze­nie znie­wag jest wyra­zem miło­ści miło­sier­nej – sta­no­wi kry­te­rium wia­ry­god­no­ści naszej wia­ry” (Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, Bul­la Mise­ri­cor­diae vul­tus, p. 9)
Pro­po­zy­cja posta­no­wie­nia
W Wiel­kim Tygo­dniu będę czy­tał (może z całą rodzi­ną) opis Męki Pana Jezu­sa… Weź­mie­my udział w litur­gii Tri­du­um Sacrum.