Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

MIĘDZY MNĄ I BOGIEM

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Przy­cho­dzi czas, by pośród wszyst­kich spraw, zaan­ga­żo­wań, pla­nów i marzeń, zatrzy­mać się na chwi­lę i pomy­śleć o spra­wach naj­waż­niej­szych, a do nich nale­żą spra­wy mię­dzy nami i Bogiem. W tym kon­tek­ście mogą zro­dzić się pyta­nia: ku cze­mu zmie­rza moje życie? Co w nim jest napraw­dę waż­ne? Na czym mi naj­bar­dziej zale­ży? Na jakich war­to­ściach budu­ję pro­jekt moje­go życia? War­to odpo­wie­dzieć sobie na te pyta­nia, wpa­tru­jąc się, rów­nież noc­ną porą, w Jezu­sa Eucha­ry­stycz­ne­go. A odpo­wiedź niech nam podyk­tu­je ser­ce. (…) Cze­ka nas w dal­szym cią­gu wiel­ka pra­ca, ale też wiel­ka szan­sa, by oży­wić jesz­cze bar­dziej Kościół w Pol­sce, nasze wspól­no­ty para­fial­ne, nasze śro­do­wi­ska, by zara­zić się entu­zja­zmem wia­ry mło­dych, któ­rzy do nas przy­ja­dą z całe­go świa­ta. Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży zawdzię­cza­my decy­zji Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka. On też do nas, do Kra­ko­wa, przy­je­dzie. Zda­je­my sobie spra­wę, że Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży w Kra­ko­wie to tak­że dar św. Jana Paw­ła II. Mło­dzi chrze­ści­ja­nie chcą odwie­dzić jego ojczy­znę i jego mia­sto. Chcą odwie­dzić Kra­ków, któ­ry trak­to­wa­ny jest jako ducho­wa sto­li­ca Boże­go Miło­sier­dzia.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas czu­wa­nia „24 godzi­ny dla Pana”, Kra­ków, 4 III 2016 r.