Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

MIEĆ ODWAGĘ PRZYZNAĆ SIĘ DO WINY

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

W naszym życiu ist­nie­ją – cze­go jasno dowo­dzi histo­ria naj­now­sza – dwie dostęp­ne for­my samo­uspra­wie­dli­wie­nia. Pierw­sza for­ma samo­uspra­wie­dli­wie­nia pole­ga na kamie­no­wa­niu tych, któ­rzy popeł­ni­li zło. Na bez­względ­nym ich oskar­ża­niu i doma­ga­niu się kary dla nich. Ponie­waż dzi­siaj nie może­my rzu­cać kamie­nia­mi w dru­gich, bo tego zabra­nia pra­wo, to jed­nak czę­sto obrzu­ca­my ich bło­tem naszej obmo­wy i kry­ty­ki. Bynaj­mniej nie dla­te­go, że nie­na­wi­dzi­my grze­chu, lecz dla­te­go, że nie cier­pi­my grzesz­ni­ka. Tym, któ­rzy to czy­nią wyda­je się, że jeśli publicz­nie ata­ku­ją grze­chy innych, to sami są od nich wol­ni. Wystę­pu­jąc jako stró­że porząd­ku moral­ne­go, odda­la­ją od sie­bie podej­rze­nie, że sami ten porzą­dek naru­sza­ją. Dru­ga for­ma samo­uspra­wie­dli­wie­nia pole­ga na zacie­kłej obro­nie ludzi, któ­rzy popeł­ni­li zło. Ten, kto za wszel­ką cenę chce obro­nić i wytłu­ma­czyć Juda­sza, szu­ka w tym uspra­wie­dli­wie­nia dla sie­bie. Jeśli bowiem moż­na dać roz­grze­sze­nie Juda­szo­wi z tak wiel­kie­go grze­chu, to i ja wraz z moimi mniej­szy­mi grze­cha­mi na pew­no je otrzy­mam. (…) Bóg uspra­wie­dli­wia jedy­nie tych, któ­rzy mają odwa­gę przy­znać się do winy i pro­sić o prze­ba­cze­nie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w V Nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu, Poznań, 13 III 2016 r.