Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO

BÓG JEST BLISKO!

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji ogól­nej na pla­cu św. Pio­tra w Waty­ka­nie, 16 mar­ca br.

Fot. L’Osservatore Roma­no

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!
W Księ­dze pro­ro­ka Jere­mia­sza, roz­dzia­ły 30 i 31 są nazy­wa­ne „księ­gą pocie­sze­nia”, bo w nich Boże miło­sier­dzie przed­sta­wia się z całą swo­ją zdol­no­ścią do pocie­sza­nia i otwar­cia serc stra­pio­nych na nadzie­ję. Dziś tak­że i my chce­my usły­szeć to orę­dzie pocie­sze­nia. Jere­miasz zwra­ca się do Izra­eli­tów, któ­rzy zosta­li wygna­ni do obcej zie­mi i zapo­wia­da powrót do ojczy­zny. Ten powrót jest zna­kiem nie­skoń­czo­nej miło­ści Boga Ojca, któ­ry nie opusz­cza swo­ich dzie­ci, ale trosz­czy się o nie i je zba­wia. (…) Pro­rok Jere­miasz daje nam pierw­szą odpo­wiedź. Wygna­ny lud będzie mógł na nowo zoba­czyć swo­ją zie­mię i doświad­czyć Boże­go miło­sier­dzia. Jest to wiel­ka zapo­wiedź pocie­sze­nia: Bóg nie jest nie­obec­ny, Bóg jest bli­sko i doko­nu­je wspa­nia­łych dzieł zba­wie­nia tym, któ­rzy Mu ufa­ją. (…) Pan jest wier­ny, nie porzu­ca na spu­sto­sze­nie. Bóg kocha nas miło­ścią bez koń­ca, któ­rej nie może poha­mo­wać nawet grzech, a dzię­ki Nie­mu ser­ce czło­wie­ka wypeł­nia się rado­ścią i pocie­chą. (…) Zie­mia, któ­rą lud musiał opu­ścić, sta­ła się łupem wro­gów i pust­ko­wiem. Teraz jed­nak oży­wa i roz­kwi­ta. A sami wygnań­cy będą jak zro­szo­ny ogród, jak żyzna zie­mia. Izra­el, przy­pro­wa­dzo­ny do ojczy­zny przez swe­go Pana, jest świad­kiem zwy­cię­stwa życia nad śmier­cią i bło­go­sła­wień­stwa nad prze­kleń­stwem. W ten spo­sób lud zosta­je umoc­nio­ny i pocie­szo­ny przez Boga. Powra­ca­ją­cy otrzy­mu­ją życie ze źró­dła, któ­re dar­mo ich zra­sza, dając im ich płod­ność. (…) Pro­rok Jere­miasz dał nam zapo­wiedź, przed­sta­wia­jąc powrót wygnań­ców jako wspa­nia­ły sym­bol pocie­sze­nia udzie­lo­ne­go ser­cu, któ­re się nawra­ca. Pan Jezus ze swej stro­ny cał­ko­wi­cie wypeł­nił to orę­dzie pro­ro­ka. Praw­dzi­wy i rady­kal­ny powrót z wygna­nia oraz pocie­sza­ją­ce świa­tło po ciem­no­ści kry­zy­su wia­ry doko­nu­je się w wyda­rze­niu pas­chal­nym, w peł­nym i osta­tecz­nym doświad­cze­niu miło­ści Boga, miło­ści miło­sier­nej, któ­ra daje radość, pokój i życie wiecz­ne.