Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ZWYCIĘSTWO BOGA

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Naj­więk­sza w dzie­jach wszech­świa­ta Miłość zosta­ła osą­dzo­na, ska­za­na i ukrzy­żo­wa­na… Histo­ria ukrzy­żo­wa­ne­go Jezu­sa nie zosta­ła zamknię­ta w gro­bie, w któ­rym zło­żo­no Jego umę­czo­ne cia­ło. Wbrew wszel­kim ludz­kim kal­ku­la­cjom, machi­na­cjom i wyra­cho­wa­niu, Jego śmierć, a następ­nie powsta­nie z mar­twych oka­za­ło się zwy­cię­stwem Boga i miło­ści nad moca­mi zła i śmier­ci. W tym zwy­cię­stwie ma udział każ­dy czło­wiek, bo za każ­de­go syna i cór­kę Ada­ma i Ewy Jezus oddał życie, urze­czy­wist­nia­jąc odwiecz­ny plan Ojca, by roz­pro­szo­ne przez grzech dzie­ci Boże zjed­no­czyć w jed­no i dopro­wa­dzić je do odwiecz­ne­go kró­le­stwa życia. Dopeł­nia­jąc swe­go zbaw­cze­go dzie­ła, a następ­nie odcho­dząc do nie­ba, nasz ukrzy­żo­wa­ny i zmar­twych­wsta­ły Pan nie zosta­wił nas samych. Po Zesła­niu Ducha Świę­te­go osta­tecz­nie ukon­sty­tu­ował się Chry­stu­so­wy Kościół, któ­ry kon­ty­nu­uje w świe­cie dzie­ło swe­go boskie­go Zało­ży­cie­la. Kolej­ne poko­le­nia znaj­du­ją w Koście­le dostęp do sło­wa Boże­go, a tak­że do sakra­men­tów, sta­no­wią­cych źró­dło Bożej łaski i sta­łej obec­no­ści Chry­stu­sa w naszym życiu.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej,
Wiel­ki Pią­tek, 25 III 2016 r.