Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

BÓGALBO NIC

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Zmar­twych­wsta­ły Chry­stus uka­zał nam obli­cze Miło­sier­ne­go Ojca, któ­ry jest bez­względ­nie wier­ny swo­jej odwiecz­nej miło­ści do czło­wie­ka. Zmar­twych­wsta­nie czy­ni widocz­ną miłość Bożą, któ­ra pro­wa­dzi do znisz­cze­nia grze­chu ludz­kie­go. (…) Jubi­le­usz 1050-lecia Chrztu Pol­ski przy­po­mi­na nam ten moment, gdy Ewan­ge­lia dotar­ła do nasze­go Naro­du u samych począt­ków jego histo­rii, kie­dy pierw­si Pola­cy otrzy­ma­li Chrzest, ten fun­da­ment całe­go życia chrze­ści­jań­skie­go. Przez Chrzest zosta­li­śmy uwol­nie­ni od życia w grze­chu i odro­dze­ni do nowe­go życia, i wsz­cze­pie­ni w Kościół. Niech wspo­mnie­nie tego prze­ło­mo­we­go wyda­rze­nia roz­świe­tli ciem­ne regio­ny naszej Ojczy­zny. Myślę tutaj szcze­gól­nie o tej nie­szczę­snej wizji świa­ta, któ­ra nie jest w sta­nie wykro­czyć poza to, co widzial­ne i doświad­czal­ne i nie­po­cie­szo­na kie­ru­je się ku nico­ści, któ­ra mia­ła­by być osta­tecz­ną przy­sta­nią ludz­kie­go ist­nie­nia. Tym­cza­sem – jeśli wyeli­mi­nu­je­my wia­rę w Chry­stu­sa i Jego zmar­twych­wsta­nie – nie ma wyj­ścia dla czło­wie­ka, a każ­da jego nadzie­ja sta­nie się tyl­ko ilu­zją. Sta­je­my cią­gle przed wybo­rem, któ­ry moż­na stre­ścić w sło­wach: „Bóg, albo nic”.

Frag­ment Orę­dzia Wiel­ka­noc­ne­go, 27 III 2016 r.