Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

WŁADZA W EWANGELII (31)

UŁASKAWIENIE

KS. PRAŁAT PROF. DR HAB. EDWARD STANIEK

Nawet pogańskie prawo rzymskie przewidywało ułaskawienie. Uważano, że doskonała sprawiedliwość jest możliwa, jeśli na jej szczycie jest okazanie winnym miłosierdzia. To ważny wymiar sprawiedliwości. Ona została zachowana przez wydanie sprawiedliwego wyroku, ale i od niego można było jeszcze prosić o ułaskawienie. Władza miała prawo ułaskawienia. Sprawiedliwość jest zawarta w wydaniu wyroku, a nie w jego wykonaniu. Jest to wpisane w Ewangelię. Zdumiewa to, że sprawiedliwość nawet w rozumieniu pogan domaga się miłosierdzia. Piłat postanowił ratować Jezusa od śmierci przy pomocy tego prawa. Oto słowa św. Mateusza: A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: „Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?”. Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: „Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu”. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: „Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił?”. Odpowiedzieli: „Barabasza”. Rzekł do nich Piłat: „Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem?”. Zawołali wszyscy: „Na krzyż z Nim!”. Namiestnik odpowiedział: „Cóż właściwie złego uczynił?”. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: „Na krzyż z Nim!” (Mt 27,15–23). Interesuje nas ewangeliczne podejście do władzy, która, jeśli jest sprawiedliwa, winna być miłosierna. Prawa państwowe prawie zawsze zachowują możliwość odwołania się do najwyższej władzy z prośbą o ułaskawienie. Tak było i jest w krajach pogańskich. To ułaskawienie jest rozumiane jako warunek sprawiedliwości. To nie przypadek, że w Ewangelii ułaskawienie Barabasza jest obecne, bo odsłania tajemnicę sprawiedliwości i jej harmonii z miłosierdziem. Jezus objawia sprawiedliwość Boga i Jego miłosierdzie. Mówi wyraźnie o sądzie sprawiedliwym i o ułaskawieniu po wydaniu wyroku. Jest to jeden z ważnych elementów miłosierdzia, jakim Jezus chce obdarzyć wszystkich ludzi, o ile ktoś się wstawi za nimi, prosząc Boga o ułaskawienie. Sądy Boga są idealnie sprawiedliwe, a prośba o ułaskawienie jest możliwa, już nie dla osądzonego, bo on nie ma prawa do takiej prośby, lecz dla innych, którzy proszą o jego wolność w wieczności. Św. Faustyna przypomina tę prawdę i wzywa wierzących, aby wołali do Boga o ułaskawienie winnych. To, czego dostąpił Barabasz w pogańskim świecie z rąk Piłata, może mieć miejsce, gdy Boga prosimy o ułaskawienie grzeszników. Rok Miłosierdzia wzywa do odczytania tekstów natchnionych mówiących o ułaskawieniu oraz do odkrycia, jak wiele od nas zależy. Grzesznicy często tego nie wiedzą, a my możemy im u sprawiedliwego Boga wyprosić ułaskawienie.