Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ZWYCIĘSTWO BOGA

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Sło­wa św. Jana Paw­ła II sprzed 35 lat o tym, że potrze­ba zwra­cać się do miło­sier­dzia Boże­go, gdyż czę­sto umy­sło­wość ludz­ka chce je odsu­nąć na mar­gi­nes życia i odciąć od ser­ca ludz­kie­go, są nadal aktu­al­ne. Od tego cza­su oba­lo­ne zosta­ły zło­wro­gie potę­gi, ale poja­wi­ły się nowe zagro­że­nia. W wie­lu kra­jach do gło­su docho­dzi prze­moc, toczą się woj­ny, trwa­ją krwa­we prze­śla­do­wa­nia chrze­ści­jan w róż­nych regio­nach świa­ta, zwłasz­cza na Bli­skim Wscho­dzie. Świa­to­wy i śle­py ter­ro­ryzm odsła­nia swo­je nie­ludz­kie obli­cze. W tej sytu­acji Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek ogło­sił Rok Świę­ty Miło­sier­dzia, bo tyl­ko miło­sier­dzie Boga może oca­lić nasz czę­sto nie­mi­ło­sier­ny świat. Jeste­śmy o tym głę­bo­ko prze­ko­na­ni, dla­te­go jeste­śmy ludź­mi nadziei i zacho­wu­je­my w ser­cu pokój. (…) Pozwól­my miło­sier­ne­mu Jezu­so­wi prze­ma­wiać do naszych serc. Pro­śmy Go, by sta­wa­ły się one podob­ne do Jego zra­nio­ne­go i Naj­święt­sze­go Ser­ca, peł­ne­go dobro­ci i miło­sier­dzia. Pro­śmy Jezu­sa Chry­stu­sa o pokój dla nasze­go nie­spo­koj­ne­go świa­ta, bo praw­dzi­wy pokój jest darem zmar­twych­wsta­łe­go Pana i rodzi się w ser­cach pojed­na­nych z Bogiem i z brać­mi.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w nie­dzie­lę Boże­go Miło­sier­dzia
w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach, 3 IV 2016 r.