Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

FUNDAMENT JEST W PRAWIE NATURALNYM

KS. PRAŁAT PROF. DR HAB. EDWARD STANIEK

Pra­wo natu­ral­ne jest kodek­sem moral­nym dla wszyst­kich ludzi, bez wzglę­du na ich poglą­dy, wyzna­wa­ną wia­rę, wiek czy pocho­dze­nie. Nie jest ono sta­no­wio­ne przez wład­ców, sędziów czy insty­tu­cje i obo­wią­zu­je nie­za­leż­nie od tego czy zosta­ło zatwier­dzo­ne przez wła­dze pań­stwo­we, czy też nie. Ponad­to jest nie­zby­wal­ne, więc nikt nie może go czło­wie­ka pozba­wić. (…) Od prze­strze­ga­nia Deka­lo­gu zale­ży przy­szłość naro­du, pań­stwa, Euro­py i świa­ta. Jeśli czło­wiek burzy ten fun­da­ment, szko­dzi sobie: burzy ład życia i współ­ży­cia w każ­dym wymia­rze. Klu­czem do zro­zu­mie­nia peł­ne­go zna­cze­nia Deka­lo­gu jest Chry­stus. To Jezus potwier­dza je raz jesz­cze i przed­sta­wia jako dro­gę i waru­nek zba­wie­nia. W dzi­siej­szym świe­cie, w któ­rym reli­gia bywa spy­cha­na do sfe­ry pry­wat­nej, a sfe­rę publicz­ną usi­łu­je zawłasz­czyć pań­stwo laic­kie, gdzie moral­ność pró­bu­je się uza­leż­nić od subiek­tyw­nych prze­ko­nań, a pra­wo od woli rzą­dzą­cych – w takim świe­cie tym bar­dziej koniecz­ne jest potwier­dze­nie tego, że każ­de pra­wo cywil­ne, któ­re pra­gnie słu­żyć auten­tycz­ne­mu postę­po­wi czło­wie­ka musi mieć swój fun­da­ment w pra­wie natu­ral­nym.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w nie­dzie­lę Miło­sier­dzia Boże­go, pod­czas dru­gie­go dnia obcho­dów 1050. rocz­ni­cy Chrztu Pol­ski w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim, 3 IV 2016 r.