Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

 NIEDZIELA:
Dz 13,14.43–52; Ap 7,9.14b–17; J 10,27–30

JEZUS DAJE SWOIM OWCOM ŻYCIE WIECZNE

Fot. ks. Z. Pytel

Jezus powie­dział:
Moje owce słu­cha­ją mego gło­su, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wiecz­ne. Nie zgi­ną one na wie­ki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, któ­ry Mi je dał, jest więk­szy od wszyst­kich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jed­no jeste­śmy.
ROZWAŻANIE
Obraz Dobre­go Paste­rza i owcy, któ­rą jest każ­dy uczeń Pana – wciąż odkry­wa wza­jem­ną rela­cję Zba­wi­cie­la i Jego uczniów, a tekst zano­to­wa­ny przez Jana Ewan­ge­li­stę two­rzy swo­iste pyta­nia, pomoc­ne w rachun­ku sumie­nia. Bo Jezus pod­kre­śla na samym począt­ku: uczeń słu­cha Jego gło­su; a Pan zapew­nia, że zna każ­de­go z nas. To pozna­nie nie ma wymia­ru inte­lek­tu­al­ne­go, lecz jest owo­cem miło­ści. Słu­cha­jąc Pana nie­zau­wa­że­nie sta­je­my się ludź­mi dro­gi – idzie­my za Nim i On, nasz Zba­wi­ciel, daje nam życie wiecz­ne. Już teraz, nie dopie­ro po śmier­ci, jeste­śmy po stro­nie życia, któ­re się nie koń­czy. Mogą czy­hać nie­bez­pie­czeń­stwa, bo ktoś zawsze będzie usi­ło­wał wyrwać nas z ręki Jezu­sa, ale jeśli Mu zaufa­my, On na to nie pozwo­li. Bo On jest Dobrym Paste­rzem, a my ludem Pana i Jego owca­mi.

(rs)