Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Życie czło­wie­ka jest świę­te, bo jest dzie­łem Boga. Życie czło­wie­ka nie jest jego wła­sno­ścią. Ono nale­ży do Stwór­cy, od któ­re­go wszy­scy wyszli­śmy i do któ­re­go wszy­scy powra­ca­my, a nasze byto­wa­nie na zie­mi to tyl­ko pierw­szy i zni­ko­my wyci­nek nie­skoń­czo­nej cało­ści, któ­rą nazy­wa­my życiem na wie­ki z Bogiem w Jego kró­le­stwie. Życie czło­wie­ka jest świę­te, bo jeste­śmy stwo­rze­ni na obraz i podo­bień­stwo Boga. Jeste­śmy Jego dzieć­mi. To jest fun­da­ment god­no­ści oso­by ludz­kiej – isto­ty rozum­nej i wol­nej, powo­ła­nej do miło­ści. (…). Każ­dy czło­wiek ma pra­wo do życia. Każ­de bez­bron­ne dziec­ko ma pra­wo do życia. I dla­te­go tak waż­ne i potrzeb­ne są róż­ne ini­cja­ty­wy i dzia­ła­nia, poszcze­gól­nych osób oraz insty­tu­cji, któ­rym przy­świe­ca ta fun­da­men­tal­na zasa­da. Jed­ną z takich szczę­śli­wych ini­cja­tyw jest Ducho­wa Adop­cja Dziec­ka Poczę­te­go. Dzie­wię­cio­mie­sięcz­na modli­twa o to, by poczę­te dziec­ko nie zosta­ło odrzu­co­ne przez rodzi­ców i spo­łe­czeń­stwo, może czy­nić cuda, może prze­mie­niać ludz­kie ser­ca, może ura­to­wać życie.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Dzień Świę­to­ści Życia w Bazy­li­ce Mariac­kiej, 4 IV 2016 r.