Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OWOCE CHRZTU

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Przed przy­ję­ciem chrze­ści­jań­stwa przod­ko­wie nasi żyli w kul­tu­rze pogań­skiej, któ­rej w peł­ni nie zna­my, choć jej śla­dy budzą podziw. Wały gro­dów, orga­ni­za­cja pań­stwa Polan, osią­gnię­cia mili­tar­ne i poli­tycz­ne świad­czą o dyna­mi­zmie ich ówcze­snej kul­tu­ry, któ­rej Chrzest nie zni­we­czył, lecz prze­ciw­nie – uwy­dat­nił. By użyć słów Cypria­na Kami­la Nor­wi­da, Krzyż „stał się nam bra­mą” do nowej, chrze­ści­jań­skiej cywi­li­za­cji. Pola­nie zaczę­li przyj­mo­wać war­to­ści wcze­śniej sobie nie­zna­ne albo nawet odrzu­ca­ne, a w ten spo­sób ich wła­sny język, idee poli­tycz­ne i reli­gij­ne, kul­tu­ra mate­rial­na zyska­ły wyż­szy wymiar, zako­rze­nia­jąc się w kul­tu­rach star­szych i dosko­nal­szych, któ­re już wcze­śniej otrzy­ma­ły chrze­ści­jań­skie obli­cze. Przy­ję­cie Chrztu od pierw­szych chwil zaowo­co­wa­ło roz­wo­jem kul­tu­ry pol­skiej we wszyst­kich dzie­dzi­nach. Powsta­ły pierw­sze budow­le muro­wa­ne, poczy­na­jąc od pala­tium Miesz­ka I, katedr w Pozna­niu i Gnieź­nie. Z wia­ry chrze­ści­jań­skiej czer­pa­li naj­wy­bit­niej­si twór­cy malar­stwa i rzeź­by (Drzwi Gnieź­nień­skie). Na zie­mie Pol­ski przy­by­wa­li wybit­ni ówcze­śni inte­lek­tu­ali­ści, m.in. wło­ski mnich Bene­dykt, Bru­non z Kwer­fur­tu.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w bazy­li­ce
św. Jerze­go na Hrad­cza­nach w Pra­dze, 10 IV 2016 r.