Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

 NIEDZIELA:
Dz 14,21–27; Ap 21,1–5a; J 13,31–33a.34–35

PRZYKAZANIE NOWE

Po wyj­ściu Juda­sza z wie­czer­ni­ka Jezus powie­dział: Syn Czło­wie­czy został teraz uwiel­bio­ny, a w Nim został Bóg uwiel­bio­ny. Jeże­li Bóg został w Nim uwiel­bio­ny, to Bóg uwiel­bi Go tak­że w sobie samym, i zaraz Go uwiel­bi. Dzie­ci, jesz­cze krót­ko jestem z wami. Będzie­cie Mnie szu­kać, ale jak to Żydom powie­dzia­łem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie może­cie. Daję wam przy­ka­za­nie nowe, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li tak, jak Ja was umi­ło­wa­łem; żeby­ście i wy tak się miło­wa­li wza­jem­nie. Po tym wszy­scy pozna­ją, żeście ucznia­mi moimi, jeśli będzie­cie się wza­jem­nie miło­wa­li.
ROZWAŻANIE
Na dro­dze wiel­ka­noc­nej rado­ści powra­ca zapro­sze­nie do Wie­czer­ni­ka. I nie jest to żad­ne prze­ocze­nie czy nie­po­ro­zu­mie­nie. Po pro­stu radość wiel­ka­noc­na pły­nie już z Wie­czer­ni­ka. Choć Wie­czer­nik był miej­scem zdra­dy i zapo­wia­dał mękę, to prze­cież tu wła­śnie, w Wie­czer­ni­ku, Pan z naj­więk­szą czu­ło­ścią pozo­sta­wił nam przy­ka­za­nie miło­ści i potrak­to­wał je jako swój testa­ment. Tu usta­no­wił Eucha­ry­stię i w tym zna­ku trwa pośród nas. Eucha­ry­stia i przy­ka­za­nie miło­ści są jak dwa skrzy­dła, na któ­rych wzno­si­my się do Ojca.

(rs)