Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kościołowi potrzebni są pasterze

Ks. Abp Wik­tor Skworc Metro­po­li­ta Kato­wic­ki

Kie­dy słu­cha­my Jezu­sa, Jego sło­wa pro­wa­dzą nas dro­ga­mi pro­sty­mi; nio­są nam pocie­chę, tak potrzeb­ny pokój ser­ca i wytrwa­łą nadzie­ję. Zachę­cam do modli­twy o powo­ła­nia, wciąż trwa­ją cza­sy gło­sze­nia Dobrej Nowi­ny. Modli­my się dziś o nowych dusz­pa­ste­rzy; paste­rzy, któ­rzy zechcą zdo­być odpo­wied­nią wie­dzę, poznać Pismo Świę­te, litur­gię i moc sakra­men­tów świę­tych; paste­rzy, któ­rzy usta­no­wie­ni apo­stol­skim i sakra­men­tal­nym zna­kiem świę­ceń pre­zbi­te­ra­tu, chcie­li­by naśla­do­wać na serio Dobre­go Paste­rza, idąc dro­gą posłu­szeń­stwa, modli­twy i czy­sto­ści. Potrzeb­ni są Kościo­ło­wi paste­rze gor­li­wi, potrzeb­ni są ludzie z takim zapa­łem, jaki wyra­ża się w miło­ści do Chry­stu­sa i w odda­niu same­go sie­bie na Jego służ­bę. Potrzeb­ni są paste­rze świa­do­mi, iż są powo­ła­ni do miło­sier­dzia. Trze­ba, żeby Kościół się zmie­nił, aby dosto­so­wał się do nowych cza­sów, do wymo­gów nowo­cze­sno­ści. A przez tę nowo­cze­sność rozu­mie for­mo­wa­nie czło­wie­ka wygod­ne­go, nasta­wio­ne­go na kon­sump­cję, pozor­nie wol­ne­go. Tym­cza­sem, aby być paste­rzem według Ser­ca Boże­go i na mia­rę Chry­stu­sa, moż­na i trze­ba korzy­stać ze wszyst­kie­go, co słu­ży gło­sze­niu Ewan­ge­lii – zwłasz­cza z mediów spo­łecz­no­ścio­wych – ale z zacho­wa­niem wier­no­ści zasa­dom moral­nym, wier­no­ści Chry­stu­so­wi, wier­no­ści Kościo­ło­wi, a nie wier­no­ści świa­tu. Albo­wiem to nie świat ma nas nawra­cać, ale my mamy nawra­cać świat.

Frag­ment orę­dzia na Nie­dzie­lę Dobre­go Paste­rza, Kato­wi­ce, 17 IV 2016 r.