Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

BOSKI PASTERZ

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Ist­nie­je głę­bo­ka więź życia i miło­ści mię­dzy Jezu­sem Chry­stu­sem, Dobrym Paste­rzem, a nami – Jego owczar­nią. On nas zna, co w języ­ku biblij­nym ozna­cza, że nas kocha. On do każ­dej i każ­de­go z nas zwra­ca się po imie­niu. On nas pro­wa­dzi po dro­gach życia ziem­skie­go i towa­rzy­szy nam w spo­sób szcze­gól­ny wte­dy, gdy prze­cho­dzi­my przez ciem­ną doli­nę trud­nych doświad­czeń – cier­pie­nia, zła i śmier­ci. On roz­ja­śnia mro­ki naszej ludz­kiej egzy­sten­cji, bro­ni przed ata­ka­mi zła. On wpro­wa­dza nas przez bra­mę do swej owczar­ni, któ­rej na imię życie wiecz­ne. Pasterz tak dzi­siaj mówi o nas samych: „Moje owce słu­cha­ją mego gło­su”. W tej posta­wie słu­cha­nia wyra­ża się nasza zasad­ni­cza posta­wa wobec Boskie­go Paste­rza. Nie chce­my cho­dzić wła­sny­mi dro­ga­mi. Nie chce­my urzą­dzać sobie życia na wła­sną rękę. Wie­rzy­my, że tyl­ko On ma sło­wa życia i że słu­cha­jąc Go, nie zej­dzie­my na manow­ce, nie roz­mi­nie­my się z tym, co naj­waż­niej­sze. Dla­te­go powie­rza­my Mu nasze życie, naszą teraź­niej­szość i osta­tecz­ną przy­szłość. Dla­te­go idzie­my za Nim i przyj­mu­je­my z naj­więk­szą wdzięcz­no­ścią Jego zapew­nie­nie, że podą­ża­ją­cym za Nim owcom On daje życie wiecz­ne.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II, 17 IV 2016 r.