Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

O MISJI DUSZPASTERSKIEJ

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Sam Pan Bóg w pierw­szym rzę­dzie trosz­czy się o swych wyznaw­ców, a nie czło­wiek. Jed­nak Bóg zapra­sza do współ­pra­cy kru­che­go czło­wie­ka, któ­ry sta­je się paste­rzem. Mając zaś wła­dzę od Boga, paste­rze są powo­ła­ni do służ­by, cze­go przy­kła­dem jest następ­ca św. Pio­tra. Po swo­im zmar­twych­wsta­niu Pan Jezus prze­ka­zał swo­je zada­nie Pio­tro­wi, czy­niąc go prze­wod­ni­kiem Kościo­ła. Brak jed­no­ści z Pio­trem to brak jed­no­ści z Kościo­łem. Każ­dy biskup sta­ra się budo­wać pomost mię­dzy Bogiem a ludź­mi, podob­nie i kapła­ni. W rela­cji dusz­pa­ster­skiej zaś waż­ne jest pozna­nie warun­ków życia wier­nych, zain­te­re­so­wa­nie się ich zdro­wiem, pra­cą, kło­po­ta­mi i rado­ścia­mi, jak rów­nież tym, co im zagra­ża. Warun­kiem poko­jo­we­go wypeł­nia­nia przez kapła­na jego misji dusz­pa­ster­skiej jest miłość, jaką darzą go wier­ni. To wła­śnie ma na uwa­dze Chry­stus, kie­dy pod­kre­śla, że nie tyl­ko On zna swo­je owce, ale i „one Go zna­ją”. Wier­ni win­ni znać swe­go dusz­pa­ste­rza, win­ni uczest­ni­czyć w jego paster­skich tro­skach i rado­ściach. Ta para­lel­na tro­ska jed­nych o dru­gich umoż­li­wia reali­za­cję przy­ka­za­nia „wza­jem­nej miło­ści”.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w kate­drze poznań­skiej, 17 IV 2016 r.