Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA ŻYCIA

NIEDZIELA:
Dz 15,1–2.22–29; Ap 21,10–14.22–23; J 14,23–29

DUCH ŚWIĘTY NAUCZY WAS WSZYSTKIEGO

Jezus powie­dział do swo­ich uczniów: Jeśli Mnie kto miłu­je, będzie zacho­wy­wał moją naukę, a Ojciec mój umi­łu­je go, i przyj­dzie­my do nie­go, i będzie­my w nim prze­by­wać. Kto Mnie nie miłu­je, ten nie zacho­wu­je słów moich. A nauka, któ­rą sły­szy­cie, nie jest moja, ale Tego, któ­ry Mnie posłał, Ojca. To wam powie­dzia­łem prze­by­wa­jąc wśród was. A Pocie­szy­ciel, Duch Świę­ty, któ­re­go Ojciec pośle w moim imie­niu, On was wszyst­kie­go nauczy i przy­po­mni wam wszyst­ko, co Ja wam powie­dzia­łem. Pokój zosta­wiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwo­ży ser­ce wasze ani się nie lęka. Sły­sze­li­ście, że wam powie­dzia­łem: Odcho­dzę i przyj­dę znów do was. Gdy­by­ście Mnie miło­wa­li, roz­ra­do­wa­li­by­ście się, że idę do Ojca, bo Ojciec więk­szy jest ode Mnie. A teraz powie­dzia­łem wam o tym, zanim to nastą­pi, aby­ście uwie­rzy­li, gdy się to sta­nie.
ROZWAŻANIE
Jan przy­po­mi­na sło­wa Pana: „Jeśli Mnie kto miłu­je, będzie zacho­wy­wał moją naukę, a Ojciec mój umi­łu­je go, i do nie­go przyj­dzie­my, i będzie­my w nim prze­by­wać”. Nie dość, że Jezus, Syn Boży stał się jed­nym spo­śród nas, podob­nym do nas we wszyst­kim (oprócz grze­chu), to jesz­cze zapo­wia­da bli­skość, o jakiej nikt nie miał pra­wa myśleć, nie mówiąc o jej żąda­niu – Ojciec wraz z Synem przyj­dą do czło­wie­ka i będą w nim (w czło­wie­ku) prze­by­wać. Jest jed­nak­że jeden waru­nek – czło­wiek musi posiąść zdol­ność miło­wa­nia. Miłość przy­cią­ga miłość. Ludz­kie ser­ce żyją­ce miło­ścią jest zdol­ne przy­jąć Boga, któ­ry jest miło­ścią. I tyl­ko takie ludz­kie ser­ce może przy­jąć Pana. Sam Pan udzie­la miło­ści i spra­wia, że może­my Go przy­jąć. Chcąc gościć Stwór­cę w swym ser­cu, bła­gaj­my nie­ustan­nie o miłość. Coraz więk­szą, czyst­szą, peł­niej­szą. Bła­gaj­my każ­de­go dnia o miłość.

(rs)