Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bóg upomni się o każde życie

KS. ABP HENRYK HOSER BISKUP WARSZAWSKO-PRASKI

Życie jest naj­więk­szą war­to­ścią jaką czło­wiek otrzy­mał od Stwór­cy. Jeśli życzy­my sobie zdro­wia, szczę­ścia czy pomyśl­no­ści, to tyl­ko dla­te­go, że żyje­my. Prze­zna­cze­niem czło­wie­ka jest życie wiecz­ne. To nie jest jakiś stan przej­ścio­wy, ale taki, któ­ry nigdy nie prze­sta­nie ist­nieć. Jeśli więc kie­dy­kol­wiek ludz­ka oso­ba zaist­nie­je, bez wzglę­du kie­dy i w jakich oko­licz­no­ściach odej­dzie z tego świa­ta, nigdy nie prze­sta­nie już ist­nieć. Każ­de poczę­te życie jest „życiem wiecz­nym”. (…) Bóg upo­mni się o każ­de ludz­kie życie. Nie zosta­wi On tego zabi­te­go życia bez swo­jej Ojcow­skiej tro­ski, spra­wie­dli­wo­ści i miło­sier­dzia bo prze­zna­cze­niem czło­wie­ka, jak pisze św. Jan w Apo­ka­lip­sie, jest życie, gdzie nie ma już żad­nej śmie­ci. Nie ma żad­nej takiej sytu­acji, któ­rą moż­na by roz­wią­zać zabi­ja­jąc dru­gą oso­bę. (…) Nie ma dzie­ci źle uro­dzo­nych i nie ma dzie­ci źle poczę­tych, bo dzie­ci są nie­win­ne. One czę­sto przy­cho­dzą na ten świat przez brak odpo­wie­dzial­no­ści czło­wie­ka i czę­sto przez ten sam brak odpo­wie­dzial­no­ści giną, bo czło­wiek nie jest w sta­nie temu dziec­ku zapew­nić ist­nie­nia. Prze­stęp­stwa prze­ciw ludz­kie­mu życiu uzy­sku­ją dziś czę­sto apro­ba­tę opi­nii publicz­nej. Tym­cza­sem już Jan Paweł II ostrze­gał nas, że zakwe­stio­no­wa­nie pra­wa do życia pod­mi­no­wu­je wspól­no­tę poli­tycz­ną pro­wa­dząc do degra­da­cji życia spo­łecz­ne­go.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Eucha­ry­stii w kate­drze św. Micha­ła Archa­nio­ła i św. Flo­ria­na w War­sza­wie, 24 IV 2016 r.