Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

OSTATNIAPODNIEBNA PODRÓŻ

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Sześć lat temu, 18 kwiet­nia, w kra­kow­skiej Bazy­li­ce Mariac­kiej spra­wo­wa­li­śmy Mszę świę­tą pogrze­bo­wą za świę­tej pamię­ci Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej, pana pro­fe­so­ra Lecha Kaczyń­skie­go, i jego żonę Marię. Póź­niej zło­ży­li­śmy ich docze­sne szcząt­ki w wawel­skiej kryp­cie. Modli­li­śmy się tak­że za pozo­sta­łych dzie­więć­dzie­się­ciu czte­rech naszych bra­ci i sióstr, któ­rzy osiem dni wcze­śniej zgi­nę­li pod Smo­leń­skiem, w dro­dze do Katy­nia, pra­gnąc oddać hołd pomor­do­wa­nym i spo­czy­wa­ją­cym w rosyj­skiej zie­mi Roda­kom. Przed sze­ścio­ma laty na Wawe­lu spo­czę­ły dwie trum­ny, ale – jak zazna­czy­łem wte­dy – „zapi­sa­ny w nich jest los wszyst­kich pozo­sta­łych Towa­rzy­szy ostat­niej, pod­nieb­nej podró­ży. Zapi­sa­na jest w nich rów­nież pamięć o spo­czy­wa­ją­cych w katyń­skich mogi­łach synów pol­skie­go naro­du”. (…) Niech nas zjed­no­czy wspól­na modli­twa za wszyst­kich, któ­rzy peł­niąc ofiar­ną służ­bę, ode­szli nagle do wiecz­no­ści i sta­nę­li twa­rzą w twarz przed swym Stwór­cą i Zba­wi­cie­lem, Panem ludz­kich losów. Módl­my się, by ofia­ra ich życia zaowo­co­wa­ła dobrem, pojed­na­niem, bra­ter­stwem i soli­dar­no­ścią wszyst­kich synów i córek naro­du pol­skie­go.

Frag­ment wpro­wa­dze­nia wygło­szo­ne­go przed Mszą św. w 6. rocz­ni­ca pogrze­bu śp. Pre­zy­den­ta Lecha Kaczyń­skie­go, Kate­dra Wawel­ska, 18 IV 2016 r.