Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

POTRZEBUJEMY GRUNTOWNEJ EWANGELIZACJI

KS. ABP STANISŁAW GĄDECKI

Dzię­ki odwa­dze ludzi takich jak św. Woj­ciech chrze­ści­jań­stwo przy­nio­sło naszej ojczyź­nie nowy sys­tem war­to­ści, trud­ny do pogo­dze­nia tak z filo­zo­fią grec­ką, jak i z rzym­skim poczu­ciem spra­wie­dli­wo­ści. Moral­no­ści umia­ru – cha­rak­te­ry­stycz­nej dla grec­kie­go rozu­mu – chrze­ści­jań­stwo prze­ciw­sta­wi­ło bez­in­te­re­sow­ną miłość. Rzym­skie­mu pra­wu siły – prze­ciw­sta­wi­ło służ­bę bliź­nie­mu. Kul­to­wi suk­ce­su – ducha ofia­ry. Taką wła­śnie Ewan­ge­lię przy­niósł nam z Czech św. Woj­ciech. A cze­go Chry­stus doma­ga się od nas dzi­siaj? Dzi­siaj, kie­dy od cza­sów Dąbrów­ki, Jor­da­na i św. Woj­cie­cha minę­ło już ponad 1050 lat? Nicze­go inne­go jak ewan­ge­li­za­cji. My dalej potrze­bu­je­my tej samej grun­tow­nej ewan­ge­li­za­cji. Potrze­bu­je­my z tej pro­stej przy­czy­ny, że świę­tość nie jest prze­ka­zy­wal­na gene­tycz­nie, podob­nie zresz­tą jak wie­dza szkol­na nie jest prze­ka­zy­wal­na z ojca na syna. Każ­de poko­le­nie musi przejść od począt­ku do koń­ca cały cykl szkol­ny. Każ­dy z nas musi zdo­by­wać świę­tość od nowa i na wła­sny rachu­nek. Takie­go wysił­ku doma­ga się dzi­siaj współ­cze­sna sytu­acja ducho­wa Pola­ków.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas uro­czy­stej sumy odpu­sto­wej ku czci św. Woj­cie­cha – głów­ne­go patro­na Pol­ski, Gnie­zno, 17 IV 2016 r.