Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

SŁOWA KAPŁANA

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE (21)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY

„Podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba” – czytamy w Ewangelii św. Łukasza (Łk 24,50–51). Św. Mateusz zapisał słowa Pana Jezusa wstępującego do nieba: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). U św. Marka czytamy: „Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16,15–16). W Dziejach Apostolskich św. Łukasz zapisał jeszcze inne słowa Pana Jezusa odchodzącego z ziemi do Ojca: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami… aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). Przypomniane teksty Pisma Świętego uzupełniają się. Wszystkie słowa Pana Jezusa wypowiedziane przed odejściem z ziemi odnosimy do naszej teraźniejszości, do sytuacji i zadań małżeństwa i rodziny, do posłannictwa Kościoła. Pan Jezus odszedł do Ojca, ale pozostał wśród ludzi i mieszka w nas: „Oto Ja jestem z wami…” (Mt 28,20). Otrzymujemy moc Ducha Świętego, abyśmy słowem i życiem, a także zaangażowaniem apostolskim głosili Ewangelię, pociągali bliźnich do Chrystusa. Wniebowstąpienie wciąż nam przypomina, że jesteśmy powołani, aby idąc przez ziemię, spełniając swoje obowiązki, doszli do domu Ojca. Rozmawiamy w rodzinie o wieczności, o tym, czy dane słowa, decyzje, czyny, prowadzą nas do nieba, czy – przeciwnie – oddalają nas od Boga. Wykorzystujmy różne sytuacje, by rozmawiać o wieczności: śmierć kogoś bliskiego, znajomego, śmierć w wypadku, o czym słyszymy w środkach przekazu. Uczmy się wzajemnie w rodzinie patrzeć na życie, na sprawy wielkie i małe, pod kątem wieczności. Pan Jezus już teraz daje nam życie wieczne (por. J 10,27–28). „Kościół żyje swoim autentycznym życiem, kiedy wyznaje i głosi miłosierdzie… i kiedy ludzi przybliża do Zbawicielowych zdrojów miłosierdzia, których jest depozytariuszem i szafarzem” (Ojciec Święty Franciszek, Bulla Misericordiae vultus, p. 11).
Propozycja postanowienia
Wykorzystam różne okazje, szczególnie w tym tygodniu, by bliźnim, w rodzinie i w otoczeniu przyjaciół, przypominać o niebie, o obecności Pana Jezusa w nas i pośród nas.