Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Maryja uczy wiary

KS. BP EDWARD JANIAK BISKUP KALISKI

Prze­ło­mo­wym momen­tem dla każ­de­go czło­wie­ka jest chrzest świę­ty, któ­ry wpro­wa­dza do wspól­no­ty Kościo­ła. W nawią­za­niu do nasze­go chrztu może­my powie­dzieć, że do każ­de­go z nas Pan Bóg mówi: „Jesteś moim umi­ło­wa­nym dziec­kiem – moim synem, moją cór­ką”, bo dostą­pi­li­śmy wiel­kiej god­no­ści dzie­ci Bożych, bo mamy żyć w komu­nii z Bogiem. Mary­ja uczy głęb­sze­go prze­ży­wa­nia wia­ry w Chry­stu­sa, co wyma­ga w dzi­siej­szych cza­sach odwa­gi i wytrwa­ło­ści. Dzi­siaj, w uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski sta­wia­my sobie pyta­nie: jaka jest moja maryj­na poboż­ność i co z niej wyni­ka? Jakie miej­sce w moim życiu zaj­mu­je Mary­ja? Czy jest to poboż­ność od świę­ta, od wiel­kich wzru­szeń patrio­tycz­nych, czy też wpły­wa ona na zmia­nę moje­go życia na lep­sze w budo­wa­niu komu­nii z Panem Bogiem? Dzie­je Pol­ski zna­czo­ne są poboż­no­ścią maryj­ną, któ­ra zawsze inspi­ro­wa­ła wia­rę oraz wier­ność Bogu i Ojczyź­nie. Począ­tek dzie­jów Pol­ski w świa­do­mo­ści Pola­ków jest łączo­ny z tre­ścia­mi maryj­ny­mi wia­ry chrze­ści­jań­skiej, pieśń Bogu­ro­dzi­ca łączo­na z posta­cią św. Woj­cie­cha pozo­sta­je naj­star­szym pomni­kiem pol­skiej kul­tu­ry i pol­skie­go ducha chrze­ści­jań­skie­go. (…) Ślu­by kró­lew­skie były aktem reli­gij­nym, ale tak­że aktem poli­tycz­nym i pro­gra­mem spo­łecz­nym. Król Jan Kazi­mierz wyra­ził w ślu­bach oso­bi­stą wia­rę oraz wska­zał dro­gę odno­wy spo­łecz­nej w Pol­sce. Wte­dy za punkt odnie­sie­nia i za natchnie­nie tego dzie­ła obrał Mary­ję jako Kró­lo­wą Pol­ski. Był to „akt kon­sty­tu­cyj­ny”, któ­ry okre­ślał i wyzna­czał nową zasa­dę życia spo­łecz­ne­go. Ślu­by były więc pro­gra­mem ducho­wym, któ­ry miał się stać punk­tem wyj­ścia dla budo­wa­nia nowe­go pań­stwa opar­te­go na odno­wio­nych zasa­dach chrze­ści­jań­skich.