Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

PASTERSKIE NAUCZANIE

PRZEDZIWNA POMOC I OBRONA

Ks. Kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz

Uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski łączy nie tyl­ko wyda­rze­nie uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 maja oraz odda­nia kra­ju pod opie­kę Bogu­ro­dzi­cy Dzie­wi­cy przez kró­la Jana Kazi­mie­rza w 1656 r., ale wyra­ża wia­rę ludu pol­skie­go, prze­ko­na­ne­go o tym, że w oso­bie Maryi, Mat­ki Chry­stu­sa, Bóg dał nasze­mu naro­do­wi prze­dziw­ną pomoc i obro­nę. We wszech­świe­cie roze­gra­ła się dra­ma­tycz­na wal­ka mię­dzy dobrem i złem, w któ­rej Mary­ja mia­ła nie­po­wta­rzal­ny udział jako Mat­ka Chry­stu­sa – czy­li Tego, w któ­rym wszyst­ko zosta­ło stwo­rzo­ne i do któ­re­go zmie­rza. Taka wizja przy­ję­ta zosta­ła 1050 lat temu pod­czas Chrztu Pol­ski. Wizja ta pozwa­la­ła odczy­ty­wać i prze­ży­wać wszyst­kie wyda­rze­nia oso­bi­ste, spo­łecz­ne i naro­do­we w świe­tle wia­ry w obec­ność Boga w tych wszyst­kich wyda­rze­niach, a tak­że w świe­tle wia­ry w szcze­gól­ną opie­kę Mat­ki Bożej w życiu naro­du. W Kon­sty­tu­cji z 3 maja 1791 r. sta­ra­no się zapi­sać pra­wo wpro­wa­dza­ją­ce w pań­stwie więk­szy ład, spra­wie­dli­wość spo­łecz­ną i soli­dar­ność. A ponie­waż twór­cy Kon­sty­tu­cji byli ludź­mi wie­rzą­cy­mi, przy­nie­śli owoc swej pra­cy przed ołtarz w war­szaw­skiej kate­drze, aby ofia­ro­wać go Bogu, On bowiem jest źró­dłem wszel­kie­go ładu i dobra, miło­ści i spra­wie­dli­wo­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej w Uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski,
Kate­dra Wawel­ska, 3 V 2016 r.